تعبیر خواب لقمه

 

 • تعبیر خواب لقمه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب لقمه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب لقمه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند كه لقمه شيرين در دهان نهاد. دليل كه سخني خوش گويد. اگــر آن لقمه ترش بود تاويلش be خلاف اين است.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند لقمه گرم دردهان نهاد؛ دليل كه در بلائي افتد. اگــر لقمه دردهان خوش بود؛ تاويلش be خلاف اين است.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن لقمه درخواب سه وجه است.

  اول: بوسه دادن؛

  دوم: سخن لطيف و دلپسند؛

  سوم: منفعت.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE