تعبیر خواب لاک پشت

 

 • تعبیر خواب لاک پشت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب لاک پشت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب لاک پشت

   

  اگر در خواب لاك پشت بيند ؛ دليل بر مردي عالم اســت كه از صحبت او فائده be مردم رسد .

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر در خواب بيند لاك پشت داشت يا در خانه آمد؛ دليل اســت او ra ba زاهدي صحبت افتد. اگــر بيند گوشت لاك پشت خورد؛ دليل اســت be قدر آن علم آموزد

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن لاك پشت در خواب برسه وجه است. اول: مردي عالم. دوم: مردي زاهد. سوم: مردي صناع.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  لاک پشت زن يا مردي اســت پير و کهن سال. پر حوصله و بسيار موقر و سنگين؛ صبور و آرام ke پند مي دهد و خير و صلاح انسان ها ra مي خواهد. اگــر در خواب ببينيد ke لاک پشتي داريد ke مربوط be شماست؛ مثلا در باغ يا ملک شما زندگي مي کــنــد نشان آن اســت ke be صبر و حوصله نياز داريد.ضمير و درونتان شما ra be صبر و حوصله و بردباري دعوت مي کــنــد و اين دعوت ra ba نشان دادن لاک پشت be شما مي رساند. همين طور مــمــکن اســت پيري کهن سال و ba تجربه در مسير ِقرار بگيردکه همين دعوت ra بکندو شما ra پند بدهد و راهنمائي کند. اگــر در خواب ببينيد بر لاک پشتي نشسته ايد be يک سفر دور مي رويد يا در دريا مسافرت خواهيد کــرد ke اين سفر شما بسيار طولاني خواهد بود. اگــر در خواب ببينيد گوشت لاک پشت مي خوريد عمرتان طولاني خواهد بود يا ميراثي be شما مي رسد ke صاحب آن پول و ثروت در دياري بعيد مي زيسته و اکنون هم آن مرده ريگ در فاصله اي دور قرار دارد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  لاک پشت : شاديهاي پنهان

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن لاك پشت در خواب ؛ علامت آن اســت كه واقعه اي باعث مي گردد شرايط كار شما بهبود يابد .

  2ـ خوردن سوپ لاك پشت در خواب ؛ علامت آن اســت كه از اتحادي مصالحه آميز خرسند خواهيد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE