تعبیر خواب لامپ

 

 • تعبیر خواب لامپ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب لامپ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب لامپ

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

   ديدن لامپ در خواب تعابير خوب و گسترده اي دارد. اگــر در خواب ببينيد لامپي ra be يک سر پيچ مي بنديد ke جائي ra روشن کنيد نيکو اســت زيرا خواب شما مي گويد کاري نيک انــجـام مي دهيد ke سود آن بيش از خودتان be ديگران مي رسد. وقتي لامپي روشن شــود هــمــه مي توانند از روشنائي آن بهره مند گردند و روشن کننده و صاحب لامپ قادر نيست کسي ra محکوم کــنــد و be ديگري نور و روشني بيشتري بدهد لذا در خواب ها be (موقوفه) و کار عالم المنفعه تعبير مي شود. اگــر در خواب ببينيد لامپي ra خاموش مي کنيد از انــجـام يک کار خير عمدا باز مي ايستيد يا مانع انــجـام کار خوب مي شويد و شايد خست و لئامت نشان مي دهيد. اگــر در خواب ببنيد ke لامپي ra شکستيد چـنـانـچه لامپ روشن باشد يک جرم ba خلاف عمومي مرتکب مي شويد ke از جهت قانوني هم قابل تحقيق و بررسي اســت و چنان چــه خاموش باشد زيان کاري نهان تعبير مي شــود يعني درخفا و پوشيده و be کسي آسيب مي رسانيد. اگــر در خواب ببينيد لامپ هاي بيشماري روشن داريد کاري از نظر اجتماعي مفيد و قابل تحسين انــجـام مي دهيد؛ مانند معلمي. اگــر ببينيد لامپ بسيار بزرگي داريد ke نور کمي از آن بر مي خيزد از سرمايه زياد سود کم مي بريد و در واقع از سود زيان مي کنيد و چنان چــه لامپ کوچکي داشته باشيد امــا نور زيادي از آن be اطراف پراکنده شده از يک کار کوچک و کم اهميت ke انتظار سود دهي در آن وجود ندارد سودي کلان عايدتان مي گردد.

  مؤلف گويد :

  اگرببينيم يک لامپ سالم ra بجاي يک لامپ شکسته يا خراب مي بنديم نشانه آن اســت ke درراهنمائي گروهي از افراد در مورد مسئله اي ke مرتکب اشتباه شده اند تلاش مي کنيم.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE