تعبیر خواب لاله عباسی

 

 • تعبیر خواب لاله عباسی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب لاله عباسی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب لاله عباسی

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  لاله عباسي گلي اســت اهلي و خانگي و در مقابل آفات بسيار مقاوم ke گل هاي شيپوري سرخ و سفيد و بنفش آن هنگام غروب آفتاب باز مي شــود و be وقت طلوع سپيده صبح پژمرده مي گردد. لاله عباسي گلي اســت زيبا ke عمري يک شبه دارد و تنها شبها مي شکفد و ba طلوع فجر مي ميرد be همين علت معبران آن ra گل جوان مرگي شناخته اند و دسته اي نيز آن ra زاهدي منزوي و متقي و غمگين شناخته اند ke شب زنده داري و عبادت مي کــنــد و بامداد از فرط خستگي و بي خوابي be خواب مي رود ke اين خواب ra نيز عرفا( خواب قيلوله) مي گويند. خوابي ke بامداد بعد از عبادت و شب زنده داري و نماز شب حاصل مي شود. لاله عباسي از نظر احساسي و عاطفي گل خوبي نيست و از دسته گل هاي شاد محسوب نمي گردد و چنان چــه در خواب ببينيد ke در خانه شما بوته اي لاله عباسي روئيده غمگين و افسرده مي شويد. اگــر از زاويه بهتري بخواهيم نگاه کنيم وجود لاله عباسي در خانه بيننده خواب نشان آن اســت ke از نظر مذهبي و تکاليف شرئي کمبودهائي هست ke بايد جبران شود. امــا همان طور ke گفته شــد لاله عباسي گل جوان مرگي و غم و انددوه است. گل شب و گل تاريکي و ظلمت است. اگــر کسي گل لاله عباسي در خواب be شما بدهد همان معني اســت ke شما گلي be ديگري بدهيد و در هــر حالت تحفه غم و سوگواري است. اين گل چــون از شاخه جدا شــود بلا فاصله پژمرده مي شــود و از بين مي رود تعارفش در خواب be هيچ وجه دل پذير نيست و ديدن بوته آن در خواب بهتر است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE