تعبیر خواب قيچی

 

 • تعبیر خواب قيچی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قيچی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قيچی

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  قيچي در خواب نماينده يک نفر نيست بـلـکـه معرف دو نفر است. مثل زن و شوهر يا خواهر و برادري فتنه انگيز و تفرقه انداز و موجب نفاق و جدايي. قيچي ra اگــر در خواب در دست داشته باشيد يا اگــر در دست ديگري ببينيد تعبيري متفاوت دارد ولي be هــر حال بيننده خواب يا عامل اســت يا معلول. قيچي تفتين و فتنه انگيزي و ايجاد تفرقه اســت و چـنـانـچه در دست ديگري باشد خواب شما خبر مي دهد ke در مورد شما دو نفر متفقا فتنه مي کنند. اگــر در دست شما باشد اين شما هستيد ke be کمک ديگري فتنه مي کنيد و نفاق be وجود مي آوريد. مثلا ba کمک همسرتان يا خواهر و برادرتان. مــمــکن اســت اين کار عمدي نباشد ولي be هــر صورت هست. اين تعبير در صورتي اســت ke قيچي محور خواب باشد ولي اگــر محور نباشد اثر کلي ندارد.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  قيچي : سود

  تيز کردن آن : دعوا

  بريدن ba قيچي : شما باکي از فقر نداريد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن قيچي در خواب ؛ نشانة بداقبالي اســت ... زنان be همسران خود حسادت مي ورزند و ba آنان صادق نخواهند بود ؛ عشاق از يكديگر جدا مي شــونــد ؛ و بيهودگي بر افق افكار نقش مي بندد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد قيچي خود ra تيز مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه مي كوشيد كاري برخلاف احساسات خود انــجـام بدهيد .

  3ـ ديدن قيچي شكسته در خواب ؛ نشانة روبرو شدن ba مشاجرات و اختلافات اســت و همچنين جدايي از نزديكان .

  4ـ گم كردن قيچي در خواب ؛ علامت آن اســت كه از كارهاي نامساعد دوري خواهيد كرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE