تعبیر خواب قيامت

 

 • تعبیر خواب قيامت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قيامت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قيامت

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند قيامت برخاسته بود؛ دليل كه در آن ديار؛ حق تعالي عدل بگستراند. اگــر مردم آن ديار ظالم باشند؛ دليل كه حق تعالي ايشان ra be بلائي مبتلا گرداند. اگــر مظلوم باشند؛ دليل كه بر ظالمان نصرت يابند. ابراهيم كرماني گويد: اگــر بيند علامتي از علامات ظاهر شد؛ چنانكه آفتاب از مغرب پيدا شد؛ يا دجال يا يأجوج و مأجوج پديد آمدند؛ دليل كه be توبه بازگرداند. اگــر بيند گورها بشكافت و مردگان برآمدند؛ دليل كه بر دشمنان ظفر يابد. اگــر ديد كه در شمارگاه بود؛ دليل غفلت بود. اگــر در خواب بيند كه شمار ba وي مي كردند؛ دليل زيان بود. اگــر درخواب بيند كه كردار او ra بسنجيدند و نيكي بيشتر آمد؛ دليل كه سرانجام كار او نيك بود. اگــر بدي او بيشتر آمد؛ دليل كه سرانجام كار او بد بود. اگــر بيند كه نامه اعمال بدست او دادند و گـفـتـنـد بخوان؛ اگــر بيننده مصلح بود كارش نيكو شود. اگــر مفسد بود؛ كارش بد بود. اگــر بيند بر صراط ايستاده بود؛ دليل بر راه راست است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن قيامت درخواب بر چهار وجه اســت اهل صلاح را. اول: رستگاري. دوم: فرج ازغم. سوم: ظفريافتن بر دشمن. چهارم: اقبال و خاتمت ba سعادت. امــا اهل فساد راتاويلش be خلاف اين اســت .

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن قيامت عدل پديد آيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE