تعبیر خواب قورباغه

 

 • تعبیر خواب قورباغه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قورباغه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قورباغه

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  معبران اسلامي و قديمي در مورد قورباغه يا وزغ يا غوک مطالب متفاوت و مختلفي نوشته اند ke چــون تباين زياد دارد از ذکر آن ها در مي گذريم. اين تعبيرات و تاويلات بر مبناي توجه be نحوه زيست قورباغه انــجـام گرفته اســت be اين صورت ke چــون اين جاندار ذوحياتين غالبا شبها ظاهر مي شــود و در آبگيرها سر و صدا راه مي اندازد آن ra be شب زنده داران و زهاد تشبيه کرده اند. براي نمونه ابن سيرين نوشته: اگــر کسي در خواب ببيند وزغ دارد ba مردي زاهد هم صحبت مي شود. اگــر در خواب قورباغه اي ببينيد ba انساني کج خو و ياوه گو و پرمدعا برخورد خواهيد داشت. کلا قورباغه در روياهاي ما آدمي اســت نمام؛ بدگو و غيبت کننده ke بسيار حرف مي زند و حتي کساني ke سخنانش ra مي شنوند be بيهودگي گفتارش وقوف کامل دارند. اگــر در خواب ببينيد جائي قورباغه هاي بسيار هست در جمعي مردم بدطينت و بدسيرت وارد مي شويد ke طبعا چنين محلي امن نمي تواند باشد. اگــر ببينيد قورباغه اي در اتاق يا خانه شماست مهماني be شما وارد مي شــود ke از حضورش خشنود نمي شويد و رنج مي بريد. اگــر قورباغه ra در جوي آب يا مجاري قنوات و آبگيرها يا در حوض و استخر ببينيد آنقدرها بد نيست ke در محلي غير مالوف مشاهده کنيد. مثلا جاي قورباغه در اتاق و کمد لباس نيست و مشاهده اين جاندار در چنين جاهايي خوب نيست. اگــر در خواب ببينيد ke قورباغه اي در بستر و رختخواب شماست يا مثلا زير تختخواب شما رفته و قايم شده چـنـانـچه ازدواج نکرده يا همسر نداشته باشيد زني بد نصيب شما مي شــود و اگــر زن داريد ba همسرتان برخورد نامطلوب خواهيد داشت تا آنجا ke فحاشي مي کنيد. اين تعبير براي زن و مرد يکسان است. اگــر ببينيد قورباغه اي در جيب لباس شماست مال شما ra مي برند و ناسپاسي مي کـنـنـد و پشت سر شما بد مي گويند. اگــر قورباغه اي در خواب be پشت شما چسبيده باشد از جانب برادرتان اندوهي be شما مي رسد و اگــر بر سينه شما چسبيده باشد از جانب پسرتان اندوهگين مي شويد و اگــر در شلوارتان باشد زن و همسرتان شما ra ناراحت خواهند کرد. چـنـانـچه در خواب کيف يا ساک داشته باشيد و آن ra بگشاييد و قورباغه اي ra در آن ببينيد نشان آن اســت ke be سفر مي رويد و در اين سفر همسفري نا اهل نصيب شما مي گردد. اگــر قورباغه ra بر درخت؛ مخصوصا روي شاخه هاي درخت ببينيد شما ra فريب مي دهند و در واقع گندم نمايي و جو فروشي مي کنند. خانم ايتانوس معبر يوناني مي گفت: قورباغه کسي اســت ke در حضور انسان لبخند مي زند و خوش خدمتي مي کــنــد ولي همين ke از او جدا شديد پشت سرتان فحش مي دهد و تهمت مي زند و بد و بيراه مي گويد. اين تعريف در مورد قورباغه در خواب هاي ما کاملا درست است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر در خواب قورباغه اي بگيريد ؛ نشانة آن اســت كه از خودتان be درستي مراقبت نمي كنيد و احتمال دارد بيمار شويد .

  2ـ ديدن قورباغه در سبزه ها ؛ علامت آن اســت كه دوستي آرام و محرم اسرار خواهيد يافت .

  3ـ اگــر زني در خواب قورباغه اي بزرگ ببيند ؛ علامت آن اســت كه ba مردي ثروتمند كه همسر خود ra از دست داده اســت و فرزنداني نيز دارد ؛ ازدواج خواهد كرد .

  4ـ ديدن قورباغه ها در جاهاي باتلاقي ؛ علامت آن اســت كه be لطف ديگران از دردسر خلاص مي شويد .

  5ـ خوردن قورباغه در خواب ؛ علامت آن اســت كه از معاشرت ba برخي مردم چيزي نصيبتان نمي شــود و خوشيها زودگذرند .

  6ـ شنيدن صداي قورباغه در خواب ؛ علامت آن اســت كه be رفت و آمد ba دوستان ادامه مي دهيد و سرانجام مي فهميد اين رفت و آمدها ثمرة خوبي برايتان دربر ندارد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE