تعبیر خواب قنّاد

 

 • تعبیر خواب قنّاد
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قنّاد » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قنّاد

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  قناد در خواب هاي ما انساني اســت دروغگو ke سخنان مداهنه آميز و فريبنده مي گويد؛ چرب زبان و شيرين گفتار اســت امــا حقيقت ندارد و بي آن ke زيانکار باشد سود بخش هم نيست. اگــر در خواب ببينيد ke خودتان قناد شده ايد و شيريني مي فروشيد دروغ مي گوييد و اطرافيان خويش ra ba سخنان فريبنده خوش دل نگه مي داريد. اگــر در خواب ديديد از قنادي شيريني مي خريد فريفته چيزي يا کسي مي شويد ke بعدا خودتان be غير مفيد بودن کاري ke کرده ايد پي مي بريد. متاعي ke قناد be شما مي دهد در خواب لذتي اســت زودگذر ke ندامت و پشيماني باقي مي گذارد. اگــر در خواب ببينيد ke ba چند جعبه شيريني از قنادي خارج مي شويد کارهاي عبث و بيهوده مي کنيد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن قنادي در خواب ؛ نشانة آن اســت كه بايد ba محافظه كاري و احتياط شغل خود ra تغيير بدهيد و دامهاي چيده شده ؛ از هــر سو برايتان آشكار خواهد شــد .

  2ـ اگــر دختري خواب ببيند در قنادي اســت ؛ دلالت بر آن دارد كه حيثيت اجتماعي او مورد حمله قرار خواهد گرفت ؛ بايد در كارها و مسائل اجتماعي مربوط be خود ؛ آگاهانه تر عمل كند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE