تعبیر خواب قند

 

 • تعبیر خواب قند
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قند » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قند

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند قند خورد؛ دليل كه be تعجيل كاري كند و از آن پشيمان شود. اگــر بيند be خروار قند داشت؛ دليل كه be قدر آن مال حاصل كند. اگــر بيند كه قند بفروخت؛ دليل زيان بود و خريدن قند بهتر از فروختن بود.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  قند در خواب هاي ما نفع و مال و سود و بهره اســت و آن چيزهايي اســت ke be منافع مالي مي انجامد. قند ke شيريني ra در خاطر ما تداعي مي کــنــد در خواب هاي ما نيز خوشي و کامروايي ra شکل مي بخشد. خوردن قند در خواب کاملا طبيعي اســت و be ندرت مــمــکن اســت محور خواب قرار بگيرد. اتفاق مي افتد ke در خواب مي بينيم قند فراواني خريده ايم و be خانه مي بريم اين سود و نفعي اســت ke عايد ما و خانواده ما مي گردد ke بيننده خواب عامل آن است. قند زياد مال اســت و قند کم ke بخوريم شيريني و خوشي زودگذر است. ابن سيرين نوشته: اگــر ببينيد قند مي خوريد کاري be تعجيل انــجـام مي دهيد ke از آن پشيمان مي شويد. اگــر قند ra ba چيز تلخ آميخته بخوريد بهتر است. مثلا در خواب ببينيد ke قهوه ra ba قند مي خوريد؛ اين نشاني اســت از زدودن غم و اندوه. اگــر در خواب ببينيد ke ba قندشکن قند مي شکنيد ba پول خود کاري انــجـام مي دهيد ke سود بخش اســت و سرگرم کننده و مي تواند ديگران ra نيز مفيد واقع شود. اگــر در خواب ببينيد قند مي خريد خوب اســت زيرا مي گويد be امري شادي بخش دسترسي مي يابيد ولي قند فروختن در خواب خوب نيست. تعارف قند خوب اســت چــون مي گويد ke در شادي خود ديگران ra سهيم مي کنيد ولي اگــر قند ra بفروشيد شادي خود ra از دست مي دهيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE