تعبیر خواب قند

تعبیر خواب قند

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب قند
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قند » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قند

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند قند خورد؛ دليل كه بــه تعجيل كاري كند و از آن پشيمان شود. اگــر بيند بــه خروار قند داشت؛ دليل كه بــه قدر آن مال حاصل كند. اگــر بيند كه قند بفروخت؛ دليل زيان بود و خريدن قند بهتر از فروختن بود.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  قند در خواب هاي ما نفع و مال و سود و بهره اســت و آن چيزهايي اســت کــه بــه منافع مالي مي انجامد. قند کــه شيريني را در خاطر ما تداعي مي کــنــد در خواب هاي ما نيز خوشي و کامروايي را شکل مي بخشد. خوردن قند در خواب کاملا طبيعي اســت و بــه ندرت مــمــکن اســت محور خواب قرار بگيرد. اتفاق مي افتد کــه در خواب مي بينيم قند فراواني خريده ايم و بــه خانه مي بريم اين سود و نفعي اســت کــه عايد ما و خانواده ما مي گردد کــه بيننده خواب عامل آن است. قند زياد مال اســت و قند کم کــه بخوريم شيريني و خوشي زودگذر است. ابن سيرين نوشته: اگــر ببينيد قند مي خوريد کاري بــه تعجيل انــجـام مي دهيد کــه از آن پشيمان مي شويد. اگــر قند را بــا چيز تلخ آميخته بخوريد بهتر است. مثلا در خواب ببينيد کــه قهوه را بــا قند مي خوريد؛ اين نشاني اســت از زدودن غم و اندوه. اگــر در خواب ببينيد کــه بــا قندشکن قند مي شکنيد بــا پول خود کاري انــجـام مي دهيد کــه سود بخش اســت و سرگرم کننده و مي تواند ديگران را نيز مفيد واقع شود. اگــر در خواب ببينيد قند مي خريد خوب اســت زيرا مي گويد بــه امري شادي بخش دسترسي مي يابيد ولي قند فروختن در خواب خوب نيست. تعارف قند خوب اســت چــون مي گويد کــه در شادي خود ديگران را سهيم مي کنيد ولي اگــر قند را بفروشيد شادي خود را از دست مي دهيد .

   

  برچسب‌ها, , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب قند”

  دیدگاه ها بسته شده اند.