تعبیر خواب قفا

 

 • تعبیر خواب قفا
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قفا » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قفا

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كه سيلي بر قفاي او زدند؛ چنانكه آماس كرد؛ از آن كس منفعت يابد. اگــر بر قفاي خود موي بسيار بيند؛ دليل اســت وام دار گردد. اگــر بيند كه موي از قفاي خود بسترد؛ دليل اســت كه وامش گذارده گردد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر درخواب بيند او ra سيلي بر قفا زدند؛ چنانكه خون روان شد؛ دليل اســت كه ba كسي خصومت كند و زيان يابد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر ديد كه رويش be قفا گشته بود؛ دليل كه منافق بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE