تعبیر خواب قطار

 

 • تعبیر خواب قطار
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قطار » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قطار

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  قطار ra در خواب اگــر ببينيد ke مي آيد خوب اســت و اگــر برود خوب نيست و مفارقت و جدايي است. آمدن و رسيدن قطار گوياي تداوم و تسلسل اموري اســت ke در دست انــجـام داريد. اگــر ببينيد قطاري مي آيد و شما be استقبال مسافر آشنايي مي رويد be ديدار بيگانه اي خشنود مي شويد و اگــر بيگانه اي از آن پياده شــود خبري خوش be شما مي رسد يا مهماني برايتان مي آيد. اگــر خودتان در قطار بوديد ke قصد عزيمت داشتيد تحولي در زندگي شما پديد مي آيد. اگــر ديديد قطاري توقف کرده و شما از آن پياده شديد از انــجـام کار بزرگي فراغت مي يابيد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد قطاري ba سرعت زياد be پيش مي رود ؛ نشانة آن اســت كه be سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شــد و سفرهايي be خارج از كشور خواهيد داشت .

  2ـ ديدن قطار از كار افتاده در خواب ؛ علامت آن اســت كه در صرفة خود ba دردسرهاي فراوان روبرو خواهيد شــد ؛ و be علت تنگ دستي از سفر كردن منصرف خواهيد شــد .

  3ـ ديدن قطار شكسته و خراب در خواب ؛ نشانة از دست دادن ثروت و دارايي اســت .

  4ـ شنيدن صداي سوت قطار در خواب ؛ علامت آن اســت كه ba قبول پيشنهادي غير منتظره در زندگي پيشرفت خواهيد كرد .

  5ـ شنيدن صداي قطاري كه هــر دم be شما نزديك مي شــود ؛ نشانة آن اســت كه در كشور تغييراتي رخ خواهد داد كه براي تمام سطوح جامعه مطلوب و سودمند اســت .

  6ـ اگــر خواب ببينيد ba قطاري مسافرت مي كنيد كه اصلاً ريلي ندارد ؛ علامت آن اســت كه نگران موضوعي خواهيد بود كه سرانجام معلوم مي شــود ؛ برايتان منبع سود و منفعت بوده اســت .

  7ـ ديدن قطارهاي باربري در خواب ؛ نشانة آن اســت كه در اثر تغيير و تحولاتي كه در زندگي شما روي خواهد داد be مقامي برتر دست خواهيد يافت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE