تعبیر خواب قصر

 

 • تعبیر خواب قصر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قصر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قصر

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن قصر در خواب گوياي هيچ سود و زياني نيست مگر تحولات روحي ke در خودمان be وجود مي آورد. وقتي در خواب قصري ba شکوه ببينيد نشان آن اســت ke آرزوئي بزرگ در شما be وجود مي آيد يا در مقابل چيز يا شخص يا حادثه اي خويشتن ra حقير و کوچک مي يابيد و زمان وقوع اين دگرگوني در شما از ده روز تجاوز نمي کــنــد زيرا همان طور ke در مقدمه نوشتم ذهن و ضمير ما در خواب در گذشته آزادي کاري ra دارد و زمان هاي دور ra نيز از يادمان مي گذراند ولي در آينده بيش از ده روز و در موارد نادر تا يکي دو ماه پيش نمي رود. be ندرت يافت مي شــونــد اشخاصي ke ذهن آن ها در خواب زياد پيش مي رود و خواب هائي ke مي بينند يکي دو ماه بعد تعبير مي شــود ولي اين کليت ندارد و نادر اســت پــس اگــر در خواب قصري ديديم ba توجه be موقعيتي ke داريم يا آرزوي محال و بزرگ مي کنيم يا احساس حقارت در ما be وجود مي آيد. ورود be قصر آغاز اســت و خروج از قصر پايان. ba اين تعريف اگــر ديديد be قصري ba شکوه و معمور و مجلل وارد مي شويد تحول ياد شده مي رود ke اتفاق بيفتد امــا اگــر ديديد خارج مي شويد موضوع پايان يافته تلقي مي گردد. چيزها و کساني ke درون قصر مي بينيد گوياي واقعيت ها نيستند بل ke معرف چيزها و کساني هستند ke خودتان مي خواهيد ببينيد.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  قصر : کمک کردن در يک موقعيت حاد

  زندگي کردن در يک قصر : خوشبختي ؛ ارث

  ويرانه هاي آن : عشقي ke بر آن خيانت شده

  در آتش : خبرهاي خوب

  وارد شدن be آن : ماجراجويي غير منتظره

  در بسته : مانع

   

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن قصر زيادتي دولت بود

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE