تعبیر خواب قرقاول

 

 • تعبیر خواب قرقاول
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب قرقاول » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قرقاول

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  قرقاول از مرغابي هایی اســت ke ديدنش در خواب نيکو است. اگــر ببينيد قرقاولي در بغل داريد خواب شما مي گويد ke مردم شما ra تحسين مي کـنـنـد و مدح شما ra مي گويند و مورد توجه قرار مي گيريد. کاري مي کنيد ke نظرها be شما معطوف مي گردد. اگــر ببينيد ke قرقاولي در خانه شما تخم نهاده يا جوجه آورده خوب اســت و خواب شما مي گويد از يک بيگانه سودي عايد شما مي گردد و be نعمت مي رسيد. اگــر بيننده خواب قرقاولي داشته ke آن ra گم کرده يا پرواز کرده و رفته زيان مي بيند و مالي ra از دست مي دهد و عکس اين تعبير ra دارد اگــر قرقاولي ra بيابد و be دست يا be آغوش بگيرد. در اين صورت خواب او مي گويد پيروزي بزرگي be دست مي آورد. کشتن قرقاول در خواب خوب نيست و انهدام بخت و اقبال تعبير مي شود.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن قرقاول در خواب ؛ نشانة پيوندهاي محكم بين دوستان اســت .

  2ـ خوردن گوشت قرقاول در خواب ؛ نشانة آن اســت كه حسادت و حرفهاي همسرتان باعث مي شــود روابط خود ra ba دوستان قطع كنيد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد قرقاولي ra ba شليك تيري شكار مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه ba خود خواهي آسايش خود ra be آسايش دوستان ترجيح مي دهيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE