تعبیر خواب قرص

 

 • تعبیر خواب قرص
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قرص » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قرص

   

  محمدبن سيرين گويد :

  حب خوردن در خواب؛ اگــر بيند از براي بيماري خورد و ديد كه درخوردن آن شفا و منفعت يابد؛ دليل بر خير و منفعت كارها كند اگــر بيند كه از دارو خوردن او ra منفعت نبود؛ تاويلش be خلاف اين است.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  حب خوردن در خواب تصاحب مال اندک است؛ اگــر در خواب ببينيد بيمار هستيد و براي درمان خويش حب مي خوريد و اطمينان داريد ke ba خوردن آن حب بهبود حاصل مي کنيد مالي مختصر نصيب شما مي شــود ke مــمــکن اســت متعدد باشد ولي کم است. امــا اگــر احساس کنيد ke ba خوردن آن حب درمان نمي شويد همان مال يا پول مختصر be شما مي رسد؛ حرام و از طريق نامشروع. باز هم مــمــکن اســت اين پول متعدد زن باشد معهذا کم اســت اگــر در خواب ديديد ke be ديگري حب مي دهيد او ra be انــجـام کاري نکرده تحريص و ترغيب مي کنيد. کاري ke نه خوب اســت و نه او مي خواهد و آن کاري اســت be نفع شما ولي be زيان خورنده حب هــر کس ke هست. اگــر ديديد ke ba داروهايي حب درست مي کنيد تدارک گناه يا کار خلاف ra مي بينيد ke be نفع شما نيست. اگــر ديديد be همسرتان حب مي دهيد در خانواده بگو مگو ايجاد مي شــود ke مسئول شما هستيد. خريدن حب از داروخانه نيز همين تعبير اول ra دارد ke گفتم تصاحب مال اندک اســت امــا متعدد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد قرص مي خوريد ؛ علامت آن اســت كه مسئوليتهايي ra be دوش خواهيد كشيد كه كمترين آسايش و لذتي برايتان be ارمغان نخواهد آورد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد be ديگران قرص مي دهيد ؛ علامت آن اســت كه be خاطر ناسازگاري خود ba ديگران مورد سرزنش قرار مي گيريد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE