تعبیر خواب قرآن خواندن

 

 • تعبیر خواب قرآن خواندن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قرآن خواندن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قرآن خواندن

   

  اگر در خواب بيند كه آيه رحمت مي خواند؛ دليل بشارت اســت از حق تعالي. پــس شكر بايد نمود. اگــر بيند آيه عذاب خواند؛ دليل خشم حق تعالي بود پــس توبه بايد كرد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر نيمه اي از قرآن بخواند؛ دليل كه نيمه اي از عمر او گذشته باشد. اگــر بيند حافظ قرآن شد؛ دليل كه علم و امانت نگه دارد. اگــر بيند آواز قرآن خواندن شنيد؛ دليل كه دينش قوي شود.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند قرآن ra ختم نمود؛ دليل اســت كه مرادها بيابد و بعضي گويند آخر عمر او بود. اگــر بيند كه قران ra بلند مي خواند؛ دليل كه كارش بلند شود. اگــر بيند كه كدام آيه خواند. تفسير اين آيه تعبير خواب او بود. اگــر بيند يك سبع قران بخواند؛ دليل كه از غم برهد. اگــر كسي بيند قرآن مي خواند و در بيداري نتوانست خواندن؛ دليل كه اجلش نزديك بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است.

  اول: سلامتي يافتن از آفتها.

  دوم: توانگري وثروتمندي.

  سوم: مراد دل و كام يافتن(کام يابي و be مراد دل رسيدن).

  چهارم: پرهيزكاري فرمودن از مناهي خلايق را(نهي از منکر).

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن قرآن در خواب مبارک اســت be خصوص اگــر ببينيد ke قرآن تلاوت مي کنيد. معبران در مورد تلاوت قرآن و اين ke کدام سوره و کدام آيه ra مي خوانديد تاويلات مفصل دارند ولي روي هم رفته ديدن و خواندن قرآن در خواب خوب اســت مگر در يک مورد و آن اين اســت ke آدم بي سواد و کسي ke در بيداري قادر be خواندن قرآن نيست در روياي خويش ببيند قرآن تلاوت مي کند. اين از ابن سيرين اســت و او از معبران ديگر نقل کرده اســت ke اگــر کسي در خواب ببيند قرآن مي خواند و در بيداري قادر be خواندن قرآن نباشد نشان آن اســت ke اجلش نزديک اســت و الله اعلم.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن قرآن خواندن ايمني از آفات باشد

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE