تعبیر خواب قدح

 

 • تعبیر خواب قدح
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قدح » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قدح

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر در خواب بيند قدحي پر آب يا گلاب داشت و از آن بخورد؛ دليل اســت زن خواهد يا كنيزك خرد و از ايشان فرزندي پارسا آيد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن قدح در خواب بر سه وجه است.

  اول: زن.

  دوم: كنيزك.

  سوم: خادم حوائج دار(خادمي ke نگهدار لوازم است).

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE