تعبیر خواب قالی

 

 • تعبیر خواب قالی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قالی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قالی

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند قالي پهن نموده بودند و دانست ملك اوست؛ دليل اســت عمرش دراز بود و روزي بر وي فراخ شود. اگــر بيند بر قالي نشست و ندانست جاي كيست؛ دليل كه حالش متغير شود.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر درخواب بيند بر قالي كوچك نشسته بود؛ دليل كه عمرش كوتاه بود. اگــر بيند آن قالي كوچك در زير او دراز شد؛ دليل كه روزي بر وي فراخ شود. اگــر بيند قالي پيچيد و be كنج خانه نهاد؛ دليل اســت اقبال خود ra be دست خود كند.

   

  حضرت دانيال گويد :

  اگر درخواب قالي ra سبز و پاكيزه بيند؛ دليل بر جمعيت بود در دين و دنيا. اگــر قالي ra در خانه ديگران بيند كه انداخته بود؛ دليل اســت سفري نمايد و از آن سفر منفعت بسيار حاصل كند.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  قالي معيشت اســت و هم عمر و اين بستگي دارد be اين ke قالي ra کجا و چطور ببينيم و خودمان نسبت be قالي چــه وضع و موقعيتي داشته باشيم. اگــر در خواب نسبت be قالي فاصله داشته باشيد معيشت و روزي شما اســت ولي اگــر بيننده خواب be قالي مربوط و چسبيده باشد عمر است. اگــر در خواب ببينيد ke اتاقي متعلق be شما اســت امــا فرش ديگري در آن گسترده اســت صاحب فرش هــر ke هست be شما سود مي رساند و شما از او بهرهمند مي گرديد. امــا اگــر ببينيد ke اتاق متعلق be ديگري اســت و قالي شما آن جا پهن شده صاحب اتاق هــر ke هست از شما بهره مند مي گردد حتي روزي شما ra مي برد. امــا اگــر در خواب ندانيد صاحب قالي کيست يا آن اتاق be چــه کسي تعلق دارد در هــر دو حالت خود شما صاحب آن ها هستيد و تعبير be اهميت و ارزش قالي بستگي مي يابد. اگــر در خواب ببينيد ke قالي مي بافيد کارتان روال مطلوب و خوب پيدا مي کــنــد ولي اگــر در قالي ke مي بافيد مشاهده کنيد نقش ها be هم ريخته در کارتان آشفتگي پديد مي آيد. اگــر در خواب ببينيد ke روي قالي محقري نشسته ايد خوب نيست چــه از کوتاهي عمر و تنگي معاش نشان دارد.

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ ديدن قالي در خواب be معناي آن اســت كه دوستان ثروتمند هنگام نيازمندي ba ياري شما خواهند شتافت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد بر قالي راه مي رويد ؛ نشانة نشاط و كاميابي اســت .

  3ـ اگــر در خواب چند قالي بخريد ؛ دلالت بر آن دارد كه سودِ فراواني نصيب شما خواهد شــد ... امــا اگــر خواب ببينيد چند قالي مي فروشيد ؛ نشانة آن اســت كه be سفري لذتبخش و سودآور خواهد رفت .

  4ـ اگــر دختري خواب قالي ببيند ؛ نشانة آن اســت كه صاحب خانه اي زيبا و خدمتكاراني خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE