تعبیر خواب قاطر

 

 • تعبیر خواب قاطر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب قاطر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب قاطر

   

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن قاطر از مردم بد فعل و حرامزادگان دوري کــنــد تا در رنج نيفتد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد سوار قاطر شده ايد ؛ نشانة آن اســت كه be كارهايي مشغول خواهيد شــد كه نگراني و اضطراب شما ra فراهم خواهد ساخت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد سوار بر قاطر be مقصد خود رسيده ايد ؛ علامت آن اســت كه مبلغ قابل توجهي پاداش خواهيد گرفت .

  3ـ اگــر دختر در خواب قاطر سفيدي ببيند ؛ نشانة آن اســت كه ba فردي خارجي و ثروتمند ازدواج خواهد كرد ... فردي كه ba او سليقه مشتركي ندارد .

  4ـ اگــر دختري خواب ببيند چند قاطر بدون افسار حركت مي كنند ؛ نشانة آن اســت كه فرد مورد علاقة او be خواستگاريش نخواهد آمد .

  5ـ اگــر خواب ببينيد قاطري be شما لگد مي زند ؛ نشانة آن اســت كه ازدواج كردن و مسايل عاشقانه بكلي نوميد خواهيد شــد .

  6ـ ديدن قاطر مرده در خواب ؛ علامت آن اســت كه مقام اجتماعي شما تنزل خواهد يافت و عهدها شكسته خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE