تعبیر خواب فيروزه

 

 • تعبیر خواب فيروزه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب فيروزه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب فيروزه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  فيروزه درخواب ديدن؛ ظفر و قوت حال رواني است. اگــر بيند فيروزه از وي ضايع گردد؛ دليل كه مرادش برنيابد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند فيروزه be خروار داشت؛ دليل كه be قدر آن مال يابد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن فيروزه درخواب بر چهار وجه است.

  اول: ظفروپيروزي و نصرت.

  دوم: حاجت روائي.

  سوم: قدرت و قوت.

  چهارم: ولايت وحکومت.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  فيروزه در خواب قدرت رواني و روحي اســت و نشان تسلط بر اعصاب و خويشتن داري. در اين سنگ چيزي هست ke در هيچ يک از سنگ هاي بهادار نيست. فيروزه سنگي اســت بسيار خوش رنگ و زيبا و ارزنده امــا اگــر کسي ba دست چرب آن ra لمس کــنــد فاسد و خراب مي شــود و ارزش خود ra be طور کلي از دست مي دهد be طوري ke جواهر سازان آن ra از حلقه انگشتري جدا مي کـنـنـد و دور مي افکنند و در سطل زباله مي اندازند. be همين سبب آن ra قدرت رواني و تسلط بر اعصاب دانسته اند. اعصاب انسان نيز ظريف اســت و گاه be اندک اشاره اي مخدوش مي گردد و شخص چنان کنترل خود ra از دست مي دهد ke احتمالا be نابودي خويش يا ديگران اقدام مي کند. بعضي از معبران فيروزه ra فتح و پيروزي دانسته اند. شايد اين be سبب تشابه اسمي باشد و دسته اي ديگر عمر دراز و فرزند شمرده اند و در نفايس نوشته شده فتح و نصرت و عمر دراز و فرزند. اگــر در خواب ببينيد فيروزه داريد بايد همان طور ke از فيروزه مراقبت مي نماييد مراقب اعصاب و برخوردهاي خويش باشيد. رنگ اين سنگ فيروزه اي قشنگ آرام بخش اعصاب اســت ولي خود نمايانگر حساسيت اعصاب نيز هست. ابن سيرين نوشته: اگــر کسي در خواب ببيند ke فيروزه اي از او ضايع شــد مرادش بر نيايد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن فيروزه در خواب ؛ نشانة آن اســت كه be خواسته اي دست مي يابيد كه اقوام و خويشانتان ra بسيار خشنود مي سازد .

  2ـ اگــر زني خواب ببيند فيروزه اش ra ربوده اند ؛ نشانة آن اســت كه ba كج خلقي دوستان خود روبرو خواهد شــد ... اگــر خواب ببينيد از طريق نادرستي فيروزه اي be چنگ آورده اســت ؛ علامت آن اســت كه تسليم احساسات شتابزده خود مي شــود دور از اين بابت عذاب مي كشد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE