تعبیر خواب فلفل

 

 • تعبیر خواب فلفل
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب فلفل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب فلفل

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن فلفل در خواب خوب نيست. غم و رنج و تلخ کامي و شکست است. چــه خشک باشد و چــه تر؛ چــه در غذا پخته و آميخته باشيم و چــه سبز آن ra سر سفره بنهيم. تعبير فلفل ra در زمره چاشني ها و سس ها گفتيم be حرف ـ س ـ کلمه سس نگاه کنيد ولي اين در صورتي اســت ke فلفل محور خواب ما باشد و اگــر فلفل محور خواب و مهره اساسي رويا نباشد نبايستي be آن اهميت داد. فلفل سرخ بدتر اســت و شر و فساد و خونريزي همراه دارد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر در خواب احساس كنيد از خوردن فلفل زبانتان مي سوزد ؛ علامت آن اســت كه در اثر علاقه اي كه be غيبت كردن داريد از دست آشنايان خود عذاب خواهيد كشيد .

  2ـ ديدن فلفل قرمز در خواب ؛ علامت يافتن همسري شايسته اســت .

  3ـ استفاده از فلفل قرمز در خواب ؛ نشانة آن اســت كه ba توسل be زور سرانجام حق خود گرا از ديگران خواهيد گرفت .

  4ـ آسياب كردن فلفل سياه در خواب ؛ نشانة آن اســت كه قرباني فريب و نيرنگ جمعي از مردان و زنان خواهيد شــد .

  5ـ ديدن فلفل سياه در فلفلدان ؛ نشانة دعوا و سرزنشهاي تند و تيز اســت .

  6ـ اگــر دختري خواب ببيند روي غذاي خود فلفل مي ريزد ؛ علامت آن اســت كه فريب دوستان خود ra خواهد خورد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE