تعبیر خواب فروشگاه

 

 • تعبیر خواب فروشگاه
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب فروشگاه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب فروشگاه

   

  آنلی بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن فروشگاهي پر از كالا در خواب ؛ نشانة پيشرفت در زندگي و سعادتمند شدن اســت .

  2ـ ديدن فروشگاهي خالي در خواب ؛ نشانة بي ثمر ماندن تلاشها اســت .

  3ـ اگــر خواب ببينيد فروشگاهي در شعله هاي آتش مي سوزد ؛ علامت آن اســت كه در زمينة كار خود مجدداً be فعاليت خواهيد پرداخت .

  4ـ اگــر خواب ببينيد در فروشگاهي بزرگ be اين سو و آن سو مي رويد ؛ علامت آن اســت كه از منابع مختلف سود و لذت خواهيد برد .

  5ـ اگــر خواب ببينيد فروشنده فروشگاهي هستيد ؛ نشانة آن اســت كه ba كمك دوستان و تلاش خودتان در زندگي پيشرفت خواهيد كرد .

  6ـ اگــر خواب ببينيد يك جفت دستكش كثيف و خاكستري رنگ be خانمي مي فروشيد ؛ نشانة آن اســت كه دربارة زنان عقايدي ابراز خواهيد كه شما ra در موقعيت خطرناكي قرار خواهد داد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE