تعبیر خواب فرش

 

 • تعبیر خواب فرش
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب فرش » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب فرش

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  معني فرِِش ba قالي فرق دارد. قالي ra در جاي خود نوشته ام. فرش be معني چيزي اســت ke مي گسترانند و بر آن مي نشينند حتي مــمــکن اســت آجر يا موزائيک يا سنگ ra هم فرش کـنـنـد کما اين ke زياد ( سنگ فرش) و امثالهم ra شنيده و ديده ايم. فرش در خواب حيثيت و آبرو و اعتبار بيننده خواب است. اعتباري اســت ke نزد ديگران داريم يا تاميني اســت ke خودمان براي روز مبادا فراهم آورده ايم. فرش معني عام دارد و زيلو و قالي ra نيز شامل مي شــود حتي بوريا؛ حصير؛ موکت؛ تايل و خيلي چيزهاي ديگر فرش هستند و کلا در روياهاي ما آبرو و اعتبارند از نظر قضاوت ديگران و تامين اســت از ديدگاه خودمان. چنان چــه در خواب ببينيد اتاق هاي مفروش و گسترده و وسيعي داريد آبرو و حيثيت و اعتبار و شخصيت شما نزد افراد جامعه تامين اســت و خواب شما مي گويد مردم درباره شما خوب قضاوت مي کـنـنـد و احترام قائلند. ضمنا تامين مالي حاصل مي کنيد ke خيالتان از جهت فرداي احتمالي آسوده مي شود. حال اگــر ديديد ke اتاق هاي خانه شما مفروش نيستند تعبير کاملا خلاف آن اســت ke گفته شد. اگــر در خواب ببينيد ke جائي از اتاق يا خانه شما مفروش اســت و جائي زمين ديده مي شــود نشان آن اســت ke موقعيتي متزلزل و ناپايدار داريد. اگــر ديديد اتاق خود ra ba زيلو فرش کرده و روي زيلو يک قالي گران بها گسترده ايد خواب شما مي گويد چهره خويش ra ba سيلي سرخ نگه مي داريد زيرا موقعيت شما خوب نيست ولي ظاهر ra حفظ مي کنيد. اگــر فرشي گران بها ra ba حصير پوشانده باشيد تعبير خلاف آن است. خواب شما مي گويد موقعيت خوبي داريد امــا ظاهرتان طوري اســت ke مردم اعتباري be شما نمي دهند. اگــر در خواب ببينيد فرشي ra مي فروشيد be کسي ke فرش ra مي خرد نياز پيدا مي کنيد و اگــر ديديد فرشي ra مي خريد سود مي بريد مخصوصا اگــر فرش از پشم و خوش نقش و خوش رنگ باشد

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن خانه آراستن be فرشهاي نيکو زيادتي نعمت و دولت باشد

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند كه بساط پاكيزه و نو داشت و بزرگ فراخ؛ دليل كه نعمت و مال او بسيار شود؛ خاصه كه گسترده بيند. اگــر بيند بساط خويش بفروخت يا be كسي بخشيد؛ دليل كه در مال او نقصان شود. اگــر بديد كه بساط او بسوخت؛ دليل كه روزي بر وي بسته گردد و حالش بد شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن بساط در خواب؛ چــون بزرگ و نو بود؛ بر شش وجه بود.

  اول: عز و جاه.

  دوم: بزرگي و رفعت.

  سوم: مرتبت.

  چهارم: مال.

  پنجم: عمر دراز.

  ششم: ثنا be قدر بزرگي آن.

  بدان كه بساط فروش چــون بها ستاند؛ خلاف اين است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE