تعبیر خواب فرشته

 

 • تعبیر خواب فرشته
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب فرشته » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب فرشته

   

  تأويل ديدن فرشتگان

   

  بدان ke خلايق روحاني ونوراني اند پــس تأويل فرشته از دو وجه است

  يکي پادشاهي بود کامکار ba دين وديانت

  دومي کسي پرهيزکار لطيف و زاهد وخوش طبع و مطيع و فرمانبردار

  بدان ke از جمله فرشتگان چهار فرشته اند ke نيکو تر وبهتر از هــمــه فرشته هايند

  اول جبرئيل

  دوم ميکائيل

  سوم اسرافيل

  چهارم عزرائيل

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن فرشتگان چهارگانه مقرب در خواب خوب اســت امــا بستگي be وضع و موقعيت ظاهري آن ها پيدا مي کند. اگــر شاد و بشاش و متبسم باشند خبر از شرف و عزت و بزرگي است. نوشته اند اگــر بيماري ملائک مقرب ra در خواب ببيند ke بشاش و گشاده رو باشند از بيماري شفا مي يابد. وامدار دين خود ra مي پردازد و ادا مي کــنــد و محبوس از زندان رهائي حاصل مي نمايد ولي اگــر اين فرشتگان عبوس و گرفته و غمين باشند تعبير خلاف آن اســت ke گفته شد. نوشته اند ke اگــر بيننده خواب ببيند ke در عالم رويا ba فرشتگان دعوا مي کــنــد be هيچ وجه خوب نيست. معبران نوشته اند ديدن فرشتگان در حالت غم زده و چهره گرفته در خواب خوب نيست بخصوص ديدن ميکائيل و عزرائيل و نشان آن اســت ke مرگ بيننده خواب نزديک است. اگــر بيننده خواب ببيند ke در خواب ba فرشته اي پرواز مي کــنــد بسيار خوب اســت چــون او be نيک نامي و رفاه و نعمت مي رسد. اگــر بيننده خواب فرشته اي ra در لباس زنانه ببيند يا زني ناشناس و خوب روي ra در خواب ببيند و ذهنش بگويد ke او فرشته اســت be دروغ گوئي و نيرنگ دست مي زند. اگــر ببينيم فرشته اي ba ما هم غذا شده be نعمت فراوان مي رسيم. روي هم رفته ديدن فرشتگان در خواب خوب است.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  فرشته

  ديدن فرشته: ديافت يک خبر خوشحال کننده

  که پرواز ميکند : بازخواست شدن

  در حال آواز خواندن : مداواي يک بيماري

  چندين فرشته : دوياهايتان تحقق خواهد يافت

  يک فرشته بودن : افتخاربزرگي نصيب شما خواهد شد

  ديدن آن براي يک زن متاهل : بزرگ شدن خانواده

  با فرشتگان اقامت کردن : شانس در زندگي ؛ موفقيت در امور اداري ؛ يک زندگي خصوصي موفق

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  هرکه فرشته در خواب بيند دليل حج بود

  ابن سيرين گويد :

  اگر بيند ke ba فرشتگان جنگ و نبرد کــرد دليل ke گناه کار و عاصي بود و مستوجب عذاب حق تعالي بود

  اگر بيند ke فرشتگان غمناک و متفکر بودند دليل ke رنج و محنت بدو رسد

  اگر بيند ke فرشتگان وي ra بشارت دادند دليل ke او ra فرزند صالح و پسنديده آيد .

  اگر بيند ke فرشتگان ايستاده بودند و طبقها در دست منتظر آن بودند دليل ke از اين جهان شهيد بيرون رود

  اگر بيند ke فرشته چيزي از او گرفت دليل مال و نعمت او کاهش يابد

  اگر بيند فرشتگان در موضعي ايستاده بودند و از ايشان همي ترسيد دليل ke در آن موضع جنگ و کارزار افتد

  اگر بيند ke فرشتگان be حرب مشغولند دليل ke بر دشمن ظفر يابد

  اگر بيند فرشتگان در رکوع و سجودند دليل ke احوال او مستقيم گردد

  اگر بيند ke فرشتگان بصورت زنانند دليل ke بيننده خواب دروغ گويد بر خداي عزّوجل

  اگر بيند ke ba فرشتگان مي پريد دليل ke عجلش نزديک آمده باشد و از دنيا ba توبه بيرون رود و

  اگر بيند ke از دور be فرشتگان مي نگريست و نزديک آنها نتوانست برود دليل ke او معصيت کار باشد .

  اگر بيند ke ba فرشتگان بانگ و فرياد همي داشت دليل ke خانه و مسکن او خراب گردد

  اگر بيند ke فرشتگان اورا طاعت مي کــردنــد دليل ke از اهل صلاح بود شادي و خرمي بيند و اگــر از اهل شرّ و فساد بود او ra رنج و غم رسد

  .اگر بيند ke فرشتگان be او سلام کــردنــد و ba ديده احترام be او نگاه کــردنــد دليل ke حق تعالي او ra بر دشمنان ظفر دهد و عاقبت کارش محمود باشد

  اگر بيند ke فرشتگان ba هم در مقامي فرود آمدند دليل ke اهل آن ديار از غمها فرج يابند و دشمن ra قهر کـنـنـد زيرا ke فرشتگان be ياري پيغمبر آمدند در زمين

  کرماني گويد :

  ديدن فرشتگان بشارت بود او ra از حق تعالي اگــر بيند ke فرشته او ra وصيت کــرد يا پند داد دليل ke از دنيا شهيد رود و اگــر فرشتگان مقرب ra در جايگاهي بيند دليل ke اهل اسلام ra ba کافران جنگ و محاربه بود و حق تعالي اهل اسلام ra بر ايشان ظفر و نصرت دهد و اگــر در آنجا رنج و سختي و قحطي باشد دليل بر آن اســت ke حق تعالي آن سختي ra از آن اهل برطرف کند

  اگر بيند ke خود فرشته شــد و ba آنها be آسمان رفت دليل ke در دنيا زهد و ورع اختيار کــنــد و دست از اين جهان بردارد و راه آخرت در پيش گيرد

  اگر بيند ke ba آنها be آسمان رفت  و از آنجا be زمين آمد دليل ke از دنيا بزودي مفارقت نمايد و نامش در جهان be نيکي بماند

  جابر گويد :

  اگر بيند ke فرشته مقرب در او شادمان be چشم خرّم نگاه کــرد دليل ke عدل و داد بيند و پــس از بيماري تندرستي يابد و از ترس و بيم ايمن گردد و خير فراوان بيند و ba دشمن دين جنگ کند

  اگر خودش ra بصورت فرشته بيند دليل ke اگــر غمناک بود فرج يابد واگر وام دار باشد وامش گذارده شود

  اگر در بيم و خير مژده داد دليل کــنــد ke بزرگي وي ra از شغلي باز دارد

  اگر بيند ke فرشته او ra چيزي عطا داد دليل کــنــد ke وي ra be قدر آن از بزرگي عطا يابد

  اگر بيند ke گروه فرشتگان be استقبال او آمدند دليل ke دولت و اقبال دو جهاني يابد

  اگر بيند ke جمله فرشتگان be ديدن او آمدند دليل ke عجل او نزديک بود

  اگر او ra be آسمان بردند همان باشد

  اگر بيند ke از آسمان فرود آمدند و در دست جراغ و تيغ دارند دليل ke او ra فرزندي آيد عالم ودانا

  اگر بيند ke فرشتگان او ra جامه سفيد يا سبز دادند دليل ke کسي از خويشان او بميرد يا وي ra عجل فرا رسد

  اگر بيند ke فرشتگان وي ra جامه سياه دادند دليل ke کافر گردد

  اگر بيند ke جامه زرد دادند دليل ke بيمار گردد و توبه کند

  اگر بيند ke دروي فرشتگان ba شادي و خرمي نگاه مي کــردنــد دليل بر اينکه عاقبت کارش be هلاکت بود

  اگر بيند ke فرشتگان روي از او برگردانيدند بايد ke توبه کــنــد و be سوي خدا باز گردد

  اگر بيند ke فرشتگان او ra جامع قرآن يا خطي نوشته دادند دليل ke او ra ba کسي حکم و داوري افتد و او بر حق بود و خصم ra غلبه کند

  دانيال نبي گويد :

  ديدن فرشتگان در خواب

  اگر be صورت پير بيند دليل بر اشتغال وقت کند

  اگر be صورت حيوانات بيند دليل کــنــد بر روزگار گذشته ke اندر اوست

  اگر بر صورت کودکان بيند دليل بر وقت آينده کند

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر در خواب فرشتگان و ملايك ra ببينيد ؛ علامت آن اســت كه پــس از پريشاني و سردرگمي be وضعيت جديدي دست خواهيد يافت و از سلامتي دوستان خود ba خبر مي شويد و ثروت فاميلي ؛ ناشناخته be شما خواهد رسيد .

  2ـ اگــر فرشته اي در خواب be شما هشدار دهد ؛ تعبير آن اين اســت كه احتمالاً ثروتي در آستانة نابودي اســت يا عشقي ؛ نزديك be برباد رفتن .

  3ـ اين گونه خواب ها براي افراد پاك طينت ؛ نشانة بخشايش اســت و براي افراد نا پاك نشانة ندامت از اعمال وتوبه اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE