تعبیر خواب فرشته

تعبیر خواب فرشته

مجموعه: تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب فرشته
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب فرشته » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب فرشته

   

  تأويل ديدن فرشتگان

   

  بدان که خلايق روحاني ونوراني اند پس تأويل فرشته از دو وجه است

  يکي پادشاهي بود کامکار با دين وديانت

  دومي کسي پرهيزکار لطيف و زاهد وخوش طبع و مطيع و فرمانبردار

  بدان که از جمله فرشتگان چهار فرشته اند که نيکو تر وبهتر از همه فرشته هايند

  اول جبرئيل

  دوم ميکائيل

  سوم اسرافيل

  چهارم عزرائيل

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن فرشتگان چهارگانه مقرب در خواب خوب است اما بستگي به وضع و موقعيت ظاهري آن ها پيدا مي کند. اگر شاد و بشاش و متبسم باشند خبر از شرف و عزت و بزرگي است. نوشته اند اگر بيماري ملائک مقرب را در خواب ببيند که بشاش و گشاده رو باشند از بيماري شفا مي يابد. وامدار دين خود را مي پردازد و ادا مي کند و محبوس از زندان رهائي حاصل مي نمايد ولي اگر اين فرشتگان عبوس و گرفته و غمين باشند تعبير خلاف آن است که گفته شد. نوشته اند که اگر بيننده خواب ببيند که در عالم رويا با فرشتگان دعوا مي کند به هيچ وجه خوب نيست. معبران نوشته اند ديدن فرشتگان در حالت غم زده و چهره گرفته در خواب خوب نيست بخصوص ديدن ميکائيل و عزرائيل و نشان آن است که مرگ بيننده خواب نزديک است. اگر بيننده خواب ببيند که در خواب با فرشته اي پرواز مي کند بسيار خوب است چون او به نيک نامي و رفاه و نعمت مي رسد. اگر بيننده خواب فرشته اي را در لباس زنانه ببيند يا زني ناشناس و خوب روي را در خواب ببيند و ذهنش بگويد که او فرشته است به دروغ گوئي و نيرنگ دست مي زند. اگر ببينيم فرشته اي با ما هم غذا شده به نعمت فراوان مي رسيم. روي هم رفته ديدن فرشتگان در خواب خوب است.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  فرشته

  ديدن فرشته: ديافت يک خبر خوشحال کننده

  که پرواز ميکند : بازخواست شدن

  در حال آواز خواندن : مداواي يک بيماري

  چندين فرشته : دوياهايتان تحقق خواهد يافت

  يک فرشته بودن : افتخاربزرگي نصيب شما خواهد شد

  ديدن آن براي يک زن متاهل : بزرگ شدن خانواده

  با فرشتگان اقامت کردن : شانس در زندگي ، موفقيت در امور اداري ، يک زندگي خصوصي موفق

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  هرکه فرشته در خواب بيند دليل حج بود

  ابن سيرين گويد :

  اگر بيند که با فرشتگان جنگ و نبرد کرد دليل که گناه کار و عاصي بود و مستوجب عذاب حق تعالي بود

  اگر بيند که فرشتگان غمناک و متفکر بودند دليل که رنج و محنت بدو رسد

  اگر بيند که فرشتگان وي را بشارت دادند دليل که او را فرزند صالح و پسنديده آيد .

  اگر بيند که فرشتگان ايستاده بودند و طبقها در دست منتظر آن بودند دليل که از اين جهان شهيد بيرون رود

  اگر بيند که فرشته چيزي از او گرفت دليل مال و نعمت او کاهش يابد

  اگر بيند فرشتگان در موضعي ايستاده بودند و از ايشان همي ترسيد دليل که در آن موضع جنگ و کارزار افتد

  اگر بيند که فرشتگان به حرب مشغولند دليل که بر دشمن ظفر يابد

  اگر بيند فرشتگان در رکوع و سجودند دليل که احوال او مستقيم گردد

  اگر بيند که فرشتگان بصورت زنانند دليل که بيننده خواب دروغ گويد بر خداي عزّوجل

  اگر بيند که با فرشتگان مي پريد دليل که عجلش نزديک آمده باشد و از دنيا با توبه بيرون رود و

  اگر بيند که از دور به فرشتگان مي نگريست و نزديک آنها نتوانست برود دليل که او معصيت کار باشد .

  اگر بيند که با فرشتگان بانگ و فرياد همي داشت دليل که خانه و مسکن او خراب گردد

  اگر بيند که فرشتگان اورا طاعت مي کردند دليل که از اهل صلاح بود شادي و خرمي بيند و اگر از اهل شرّ و فساد بود او را رنج و غم رسد

  .اگر بيند که فرشتگان به او سلام کردند و با ديده احترام به او نگاه کردند دليل که حق تعالي او را بر دشمنان ظفر دهد و عاقبت کارش محمود باشد

  اگر بيند که فرشتگان با هم در مقامي فرود آمدند دليل که اهل آن ديار از غمها فرج يابند و دشمن را قهر کنند زيرا که فرشتگان به ياري پيغمبر آمدند در زمين

  کرماني گويد :

  ديدن فرشتگان بشارت بود او را از حق تعالي اگر بيند که فرشته او را وصيت کرد يا پند داد دليل که از دنيا شهيد رود و اگر فرشتگان مقرب را در جايگاهي بيند دليل که اهل اسلام را با کافران جنگ و محاربه بود و حق تعالي اهل اسلام را بر ايشان ظفر و نصرت دهد و اگر در آنجا رنج و سختي و قحطي باشد دليل بر آن است که حق تعالي آن سختي را از آن اهل برطرف کند

  اگر بيند که خود فرشته شد و با آنها به آسمان رفت دليل که در دنيا زهد و ورع اختيار کند و دست از اين جهان بردارد و راه آخرت در پيش گيرد

  اگر بيند که با آنها به آسمان رفت  و از آنجا به زمين آمد دليل که از دنيا بزودي مفارقت نمايد و نامش در جهان به نيکي بماند

  جابر گويد :

  اگر بيند که فرشته مقرب در او شادمان به چشم خرّم نگاه کرد دليل که عدل و داد بيند و پس از بيماري تندرستي يابد و از ترس و بيم ايمن گردد و خير فراوان بيند و با دشمن دين جنگ کند

  اگر خودش را بصورت فرشته بيند دليل که اگر غمناک بود فرج يابد واگر وام دار باشد وامش گذارده شود

  اگر در بيم و خير مژده داد دليل کند که بزرگي وي را از شغلي باز دارد

  اگر بيند که فرشته او را چيزي عطا داد دليل کند که وي را به قدر آن از بزرگي عطا يابد

  اگر بيند که گروه فرشتگان به استقبال او آمدند دليل که دولت و اقبال دو جهاني يابد

  اگر بيند که جمله فرشتگان به ديدن او آمدند دليل که عجل او نزديک بود

  اگر او را به آسمان بردند همان باشد

  اگر بيند که از آسمان فرود آمدند و در دست جراغ و تيغ دارند دليل که او را فرزندي آيد عالم ودانا

  اگر بيند که فرشتگان او را جامه سفيد يا سبز دادند دليل که کسي از خويشان او بميرد يا وي را عجل فرا رسد

  اگر بيند که فرشتگان وي را جامه سياه دادند دليل که کافر گردد

  اگر بيند که جامه زرد دادند دليل که بيمار گردد و توبه کند

  اگر بيند که دروي فرشتگان با شادي و خرمي نگاه مي کردند دليل بر اينکه عاقبت کارش به هلاکت بود

  اگر بيند که فرشتگان روي از او برگردانيدند بايد که توبه کند و به سوي خدا باز گردد

  اگر بيند که فرشتگان او را جامع قرآن يا خطي نوشته دادند دليل که او را با کسي حکم و داوري افتد و او بر حق بود و خصم را غلبه کند

  دانيال نبي گويد :

  ديدن فرشتگان در خواب

  اگر به صورت پير بيند دليل بر اشتغال وقت کند

  اگر به صورت حيوانات بيند دليل کند بر روزگار گذشته که اندر اوست

  اگر بر صورت کودکان بيند دليل بر وقت آينده کند

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگر در خواب فرشتگان و ملايك را ببينيد ، علامت آن است كه پس از پريشاني و سردرگمي به وضعيت جديدي دست خواهيد يافت و از سلامتي دوستان خود با خبر مي شويد و ثروت فاميلي ، ناشناخته به شما خواهد رسيد .

  2ـ اگر فرشته اي در خواب به شما هشدار دهد ، تعبير آن اين است كه احتمالاً ثروتي در آستانة نابودي است يا عشقي ، نزديك به برباد رفتن .

  3ـ اين گونه خواب ها براي افراد پاك طينت ، نشانة بخشايش است و براي افراد نا پاك نشانة ندامت از اعمال وتوبه است .

   

  برچسب‌ها, , , , , ,

   

  کلمات کلیدی : اگر ديدن ـ فرشته ديدن هرکه  و « تعبیر » ، آخرت آستانة آسمان آمد آمدند آمده آن آنجا آنلي آنها آواز آيد آينده ابن احترام احتمالاً احوال اختيار ادا اداري ادامه از است است است يکي استقبال اسرافيل چهارم اسلام اشتغال اعمال افتخاربزرگي افتد افتد اگر افراد اقامت اقبال السلام اما امور اند اندر اهل او اورا اوست اگر اويتنهاو اي ايستاده ايشان ايمن اين اينکه اگر با باز بازخواست باشد باشد اگر باشند بانگ بايد ببيند ببينيد ببينيم بخشايش بخصوص بدو بر براي برای برباد بردارد بردند برطرف برود برگردانيدند بزرگ بزرگي بزودي بستگي بسيار بشارت بشاش بصورت بماند بميرد به بود بود بود اگر بودن بودند بيتون بيرون بيم بيمار بيماري بيماري چندين بيند بيننده بگويد تأويل تحقق تر ترس ترسيد تعالي تعبير تعبیر تندرستي تهراني توبه تيغ ثروت ثروتي جابر جامع جامه جايگاهي جبرئيل دوم جديدي جراغ جمله جنگ جهان جهاني حاصل حال حالت حج حرب حق حيوانات حکم خانه خانواده با خبر خدا خداي خراب خرمي خرّم خصم خصوصي خطي خلاف خلايق خواب خواب اگر خواندن خواهد خواهيد خوب خود خودش خوشحال خويشان خير داد دادند دار دارد اگر دارند داشت دانيال داوري در دروغ دروي دست دشمن دشمنان دعوا دليل دنيا دهد دو دور دوستان دولت دوياهايتان ديار ديافت ديدن ديده دين ذهنش را راه رسد رسد اگر رسيد رسيم رفاه رفت رفتن رفته رنج رهائي رو روحاني رود رود اگر روزگار روي رويا رکوع زاهد زده زرد زمين زمين زن زنانند زنانه زند زندان زندگي زني زهد زيرا سبز سجودند سختي سردرگمي سفيد سلام سلامتي سوي سياه سيرين شاد شادمان شادي شانس شد شد ديدن شدن شدن در شده شرف شرّ شغلي شفا شما شهيد شود اگر شويد صالح صلاح صورت طاعت طبع طبقها طينت ظاهري ظفر عاصي عاقبت عالم عبوس عجل عجلش عدل عذاب عزت عزرائيل عزرائيل عزّوجل اگر عشقي عطا علامت عليه غذا غلبه غم غمناک غمها غمين فاميلي فرا فراوان فرج فرزند فرزندي فرشته فرشته تأويل فرشتگان فرشتگان بدان فرمائید فرمانبردار بدان فرود فرياد فساد قحطي قدر قرآن قهر كه لباس لطيف لوک ما مال متاهل متبسم متفکر محاربه محبوس محمود محنت مداواي مراجعه مرگ مستقيم مستوجب مسکن مشاهده مشغولند مطلب مطيع مطيعي معبران معصيت مفارقت مقامي مقرب ملائک ملايك منتظر منوچهر موضع موضعي موفق موفقيت موقعيت مى‏ مي ميکائيل ميکائيل سوم ميکند مژده نا نابودي ناشناخته ناشناس نامش نامي نبرد نبي نتوانست ندامت نزديك نزديک نشان نشانة نصرت نصيب نعمت نمايد نوشته نيرنگ نيست نيک نيکو نيکي نگاه نگريست ها هايند اول هشدار هلاکت هم همان همه همي هيچ و و اگر وام وامدار وامش واگر وبهتر وتوبه وجه وخوش ودانا اگر وديانت دومي ورع وصيت وضع وضعيت وقت ولي ونوراني وي يا يابد يابد اگر يابند ياري يافت يافت يک يوسف يک پادشاهي پاك پردازد پرهيزکار پرواز پريد پريشاني پس پسنديده پند پيدا پير پيش پيغمبر چشم چهار چهارگانه چهره چون چيزي کار کارزار کارش کافر کافران کامکار کاهش کرد کردن کردند کرماني کسي کند کند کند اگر کنند کننده که که کودکان گذارده گذشته گردد گردد اگر گرفت گرفته گروه گشاده گفته گناه گوئي گونه گويد گيرد اگر …

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب فرشته”

  دیدگاه ها بسته شده اند.