تعبیر خواب فرشته

تعبیر خواب فرشته

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب فرشته
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب فرشته » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب فرشته

   

  تأويل ديدن فرشتگان

   

  بدان کــه خلايق روحاني ونوراني اند پــس تأويل فرشته از دو وجه است

  يکي پادشاهي بود کامکار بــا دين وديانت

  دومي کسي پرهيزکار لطيف و زاهد وخوش طبع و مطيع و فرمانبردار

  بدان کــه از جمله فرشتگان چهار فرشته اند کــه نيکو تر وبهتر از هــمــه فرشته هايند

  اول جبرئيل

  دوم ميکائيل

  سوم اسرافيل

  چهارم عزرائيل

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن فرشتگان چهارگانه مقرب در خواب خوب اســت امــا بستگي بــه وضع و موقعيت ظاهري آن ها پيدا مي کند. اگــر شاد و بشاش و متبسم باشند خبر از شرف و عزت و بزرگي است. نوشته اند اگــر بيماري ملائک مقرب را در خواب ببيند کــه بشاش و گشاده رو باشند از بيماري شفا مي يابد. وامدار دين خود را مي پردازد و ادا مي کــنــد و محبوس از زندان رهائي حاصل مي نمايد ولي اگــر اين فرشتگان عبوس و گرفته و غمين باشند تعبير خلاف آن اســت کــه گفته شد. نوشته اند کــه اگــر بيننده خواب ببيند کــه در عالم رويا بــا فرشتگان دعوا مي کــنــد بــه هيچ وجه خوب نيست. معبران نوشته اند ديدن فرشتگان در حالت غم زده و چهره گرفته در خواب خوب نيست بخصوص ديدن ميکائيل و عزرائيل و نشان آن اســت کــه مرگ بيننده خواب نزديک است. اگــر بيننده خواب ببيند کــه در خواب بــا فرشته اي پرواز مي کــنــد بسيار خوب اســت چــون او بــه نيک نامي و رفاه و نعمت مي رسد. اگــر بيننده خواب فرشته اي را در لباس زنانه ببيند يا زني ناشناس و خوب روي را در خواب ببيند و ذهنش بگويد کــه او فرشته اســت بــه دروغ گوئي و نيرنگ دست مي زند. اگــر ببينيم فرشته اي بــا ما هم غذا شده بــه نعمت فراوان مي رسيم. روي هم رفته ديدن فرشتگان در خواب خوب است.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  فرشته

  ديدن فرشته: ديافت يک خبر خوشحال کننده

  که پرواز ميکند : بازخواست شدن

  در حال آواز خواندن : مداواي يک بيماري

  چندين فرشته : دوياهايتان تحقق خواهد يافت

  يک فرشته بودن : افتخاربزرگي نصيب شما خواهد شد

  ديدن آن براي يک زن متاهل : بزرگ شدن خانواده

  با فرشتگان اقامت کردن : شانس در زندگي ؛ موفقيت در امور اداري ؛ يک زندگي خصوصي موفق

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  هرکه فرشته در خواب بيند دليل حج بود

  ابن سيرين گويد :

  اگر بيند کــه بــا فرشتگان جنگ و نبرد کــرد دليل کــه گناه کار و عاصي بود و مستوجب عذاب حق تعالي بود

  اگر بيند کــه فرشتگان غمناک و متفکر بودند دليل کــه رنج و محنت بدو رسد

  اگر بيند کــه فرشتگان وي را بشارت دادند دليل کــه او را فرزند صالح و پسنديده آيد .

  اگر بيند کــه فرشتگان ايستاده بودند و طبقها در دست منتظر آن بودند دليل کــه از اين جهان شهيد بيرون رود

  اگر بيند کــه فرشته چيزي از او گرفت دليل مال و نعمت او کاهش يابد

  اگر بيند فرشتگان در موضعي ايستاده بودند و از ايشان همي ترسيد دليل کــه در آن موضع جنگ و کارزار افتد

  اگر بيند کــه فرشتگان بــه حرب مشغولند دليل کــه بر دشمن ظفر يابد

  اگر بيند فرشتگان در رکوع و سجودند دليل کــه احوال او مستقيم گردد

  اگر بيند کــه فرشتگان بصورت زنانند دليل کــه بيننده خواب دروغ گويد بر خداي عزّوجل

  اگر بيند کــه بــا فرشتگان مي پريد دليل کــه عجلش نزديک آمده باشد و از دنيا بــا توبه بيرون رود و

  اگر بيند کــه از دور بــه فرشتگان مي نگريست و نزديک آنها نتوانست برود دليل کــه او معصيت کار باشد .

  اگر بيند کــه بــا فرشتگان بانگ و فرياد همي داشت دليل کــه خانه و مسکن او خراب گردد

  اگر بيند کــه فرشتگان اورا طاعت مي کــردنــد دليل کــه از اهل صلاح بود شادي و خرمي بيند و اگــر از اهل شرّ و فساد بود او را رنج و غم رسد

  .اگر بيند کــه فرشتگان بــه او سلام کــردنــد و بــا ديده احترام بــه او نگاه کــردنــد دليل کــه حق تعالي او را بر دشمنان ظفر دهد و عاقبت کارش محمود باشد

  اگر بيند کــه فرشتگان بــا هم در مقامي فرود آمدند دليل کــه اهل آن ديار از غمها فرج يابند و دشمن را قهر کـنـنـد زيرا کــه فرشتگان بــه ياري پيغمبر آمدند در زمين

  کرماني گويد :

  ديدن فرشتگان بشارت بود او را از حق تعالي اگــر بيند کــه فرشته او را وصيت کــرد يا پند داد دليل کــه از دنيا شهيد رود و اگــر فرشتگان مقرب را در جايگاهي بيند دليل کــه اهل اسلام را بــا کافران جنگ و محاربه بود و حق تعالي اهل اسلام را بر ايشان ظفر و نصرت دهد و اگــر در آنجا رنج و سختي و قحطي باشد دليل بر آن اســت کــه حق تعالي آن سختي را از آن اهل برطرف کند

  اگر بيند کــه خود فرشته شــد و بــا آنها بــه آسمان رفت دليل کــه در دنيا زهد و ورع اختيار کــنــد و دست از اين جهان بردارد و راه آخرت در پيش گيرد

  اگر بيند کــه بــا آنها بــه آسمان رفت  و از آنجا بــه زمين آمد دليل کــه از دنيا بزودي مفارقت نمايد و نامش در جهان بــه نيکي بماند

  جابر گويد :

  اگر بيند کــه فرشته مقرب در او شادمان بــه چشم خرّم نگاه کــرد دليل کــه عدل و داد بيند و پــس از بيماري تندرستي يابد و از ترس و بيم ايمن گردد و خير فراوان بيند و بــا دشمن دين جنگ کند

  اگر خودش را بصورت فرشته بيند دليل کــه اگــر غمناک بود فرج يابد واگر وام دار باشد وامش گذارده شود

  اگر در بيم و خير مژده داد دليل کــنــد کــه بزرگي وي را از شغلي باز دارد

  اگر بيند کــه فرشته او را چيزي عطا داد دليل کــنــد کــه وي را بــه قدر آن از بزرگي عطا يابد

  اگر بيند کــه گروه فرشتگان بــه استقبال او آمدند دليل کــه دولت و اقبال دو جهاني يابد

  اگر بيند کــه جمله فرشتگان بــه ديدن او آمدند دليل کــه عجل او نزديک بود

  اگر او را بــه آسمان بردند همان باشد

  اگر بيند کــه از آسمان فرود آمدند و در دست جراغ و تيغ دارند دليل کــه او را فرزندي آيد عالم ودانا

  اگر بيند کــه فرشتگان او را جامه سفيد يا سبز دادند دليل کــه کسي از خويشان او بميرد يا وي را عجل فرا رسد

  اگر بيند کــه فرشتگان وي را جامه سياه دادند دليل کــه کافر گردد

  اگر بيند کــه جامه زرد دادند دليل کــه بيمار گردد و توبه کند

  اگر بيند کــه دروي فرشتگان بــا شادي و خرمي نگاه مي کــردنــد دليل بر اينکه عاقبت کارش بــه هلاکت بود

  اگر بيند کــه فرشتگان روي از او برگردانيدند بايد کــه توبه کــنــد و بــه سوي خدا باز گردد

  اگر بيند کــه فرشتگان او را جامع قرآن يا خطي نوشته دادند دليل کــه او را بــا کسي حکم و داوري افتد و او بر حق بود و خصم را غلبه کند

  دانيال نبي گويد :

  ديدن فرشتگان در خواب

  اگر بــه صورت پير بيند دليل بر اشتغال وقت کند

  اگر بــه صورت حيوانات بيند دليل کــنــد بر روزگار گذشته کــه اندر اوست

  اگر بر صورت کودکان بيند دليل بر وقت آينده کند

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر در خواب فرشتگان و ملايك را ببينيد ؛ علامت آن اســت كه پــس از پريشاني و سردرگمي بــه وضعيت جديدي دست خواهيد يافت و از سلامتي دوستان خود بــا خبر مي شويد و ثروت فاميلي ؛ ناشناخته بــه شما خواهد رسيد .

  2ـ اگــر فرشته اي در خواب بــه شما هشدار دهد ؛ تعبير آن اين اســت كه احتمالاً ثروتي در آستانة نابودي اســت يا عشقي ؛ نزديك بــه برباد رفتن .

  3ـ اين گونه خواب ها براي افراد پاك طينت ؛ نشانة بخشايش اســت و براي افراد نا پاك نشانة ندامت از اعمال وتوبه اســت .

   

  برچسب‌ها, , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب فرشته”

  دیدگاه ها بسته شده اند.