تعبیر خواب فحش

 

 • تعبیر خواب فحش
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب فحش » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب فحش

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد be كسي فحش مي دهيد ؛ معنايش اين اســت كه در كارهايتان موفق نمي شويد و بر اثر پافشاري و لجاجت در محيط كار ba ديگران ؛ مبلغ قابل توجهي ra از دست مي دهيد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد كسي be شما فحش مي دهد ؛ be اين معناست كه ديگران در زندگي شما دخالت مي كنند و براي شما دردسر فراهم خواهند كرد .

  3ـ اگــر زن جواني خواب ببيند ديگران be او فحش مي دهند ؛ نشانة آن اســت كه چند نفر ba او دشمني خواهند كرد و be او حسادت خواهند ورزيد ... امــا اگــر در خواب ؛ او be ديگران توهين كند معنايش اين اســت كه در آينده ديگران نسبت be او بي توجه خواهند بود و او از اين بي توجهي بسيار افسرده و اندوهگين خواهد شــد و بخاطر رفتاري كه خود ba ديگران داشته نادم و پشيمان خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE