تعبیر خواب فتنه

 

 • تعبیر خواب فتنه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب فتنه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب فتنه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي در خواب بيند كه در جایی فتنه پديد آيد؛ دليل كه فسق و فساد در آن ملك ظاهر شود. اگــر بيند كه فتنه ازمقامي زايل شد؛ دليل اســت اهل آن ديار be خدا بازگردند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  اگر درخواب از ده چيز يكي بيند؛ دليل اســت در آن موضع فتنه پديد آيد.

  اول: تاريكي.

  دوم: آتش.

  سوم: بادسرد.

  چهارم: بادگرم.

  پنجم: سياهي آفتاب(خورشيد گرفتگي).

  ششم: غبار.

  هفتم: باران بي وقت.

  هشتم: بركندن درختها (ريشه کن شدن درختان).

  نهم: ابري سرخ.

  دهم: پوشيدن جامهاي (لباسهاي) زرد و سرخ.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE