تعبیر خواب فانوس

 

 • تعبیر خواب فانوس
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب فانوس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب فانوس

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر در خواب ببينيد جائي تاريک اســت و شما فانوسي در دست داريد خواب شما مي گويد اميدي در شما be وجود مي آيد ke اهميت آن و تاثيرش در آينده شما be اندازه نوري اســت ke از فانوس be اطراف پراکنده مي گردد. اگــر آن جا بوديد جز شما ke بيننده خواب هستيد کسان ديگري هم حضور داشتند اين روشنائي اميد و خوشبيني براي ايشان هم کار ساز اســت ... اگــر در خواب ببينيد جائي تاريک هستيد و فانوس خاموش در دست داريد مشکلي براي شما پديد مي آيد ke اهميت آن be اندازه عظمت تاريکي است. حال اگــر در همان حال فانوس ra روشن کنيد ba مشکل be مبارزه خواهيد پرداخت و پيروز خواهيد شــد و پيروزي شما be اندازه نوري اســت ke از فانوس بر مي خيزد و اطراف ra روشن مي کند. چنان چــه فانوس ra درون تاريکي افروختيد و هــمــه جا روشن شــد پيروزي شما عظيم اســت ولي اگــر تنها اطراف فانوس مختصر نوري be وجود آمد پيروزي شما محدود و مختصر خواهد بود. اگــر در خواب ببينيد ke هنگام روز و در روشنائي فانوس مي خريد يا کسي be شما مي دهد اميد بيهوده و کاري عبث است. اميدي اســت بيهوده ke در دل شما پديد مي آيد و خدمتي بي ثمر ke ديگري براي شما انــجـام مي دهد ولي اگــر در ظلمت کسي فانوس be شما بدهد خدمتي شايسته و در خور انــجـام مي دهد ke موجب رفع نگراني هاي شما مي شود. حتي اگــر فانوسي ke او مي دهد خاموش باشد خوب است. همين تعبير ra دارد اگــر شما be کسي فانوس بدهيد. اگــر ديديد فانوس هاي متعدد داريد اميد هائي براي شما پيدا مي شود. ديدن فانوس روشن در خواب نيکو است. فانوس روشن در تاريکي بهتر اســت و نيکو نيست اگــر ببينيد فانوس از دستتان بيفتد و بشکند يا آن ra گم کنيد يا کسي از شما بدزدد. فانوس شکسته و ناهنجار و غير قابل استفاده هم خوب نيست و اگــر در خواب کسي be شما بدهد نشانه آن اســت ke نسبت be شما خيانت مي ورزد. اگــر در خواب ببينيد باد تندي مي وزد و شما فانوسي در دست داريد خوب اســت چــون خواب شما مي گويد حادثه اي be سرعت و عظمت آن باد اتفاق مي افتد و شما در جريان حوادث قرار مي گيريد امــا be هدايت کسي از مهلکه نجات مي يابيد be شرطي ke باد فانوس شما ra خاموش نکند ولي اگــر در همان حال ديديد ke باد فانوس ra خاموش کــرد خوب نيست.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن فانوسهايي كه مخزنشان پر از نفت اســت در خواب ؛ علامت آن اســت كه ba فعاليت در حرفة خود be نتايج رضايت آميزي دست خواهيد يافت .

  2ـ ديدن فانوسهاي تهي از نفت ؛ نشانة دلسردي و پريشاني در زندگي اســت .

  3ـ ديدن فانوسهاي روشن در خواب ؛ علامت شادماني در محيط خانوادگي و پيشرفت در امور مالي اســت .

  4ـ اگــر خواب ببينيد فانوس روشني ra بر زمين مي اندازيد ؛ علامت آن اســت كه نقشه ها و آرزوهاي شما ناگهان be شكست مي انجامد .

  5ـ اگــر خواب ببينيد فانوسي ناگاه مي تركد ؛ نشانة آن اســت كه دوستان سابق ba دشمنان شما همدست مي شــونــد تا منافع شما ra پامال كنند .

  6ـ ديدن فانوس شكسته در خواب ؛ علامت آگاه شدن از خبر مرگ يكي از دوستان يا اقوام اســت .

  7ـ روشن كردن فانوس در خواب ؛ نشانة آن اســت كه در زندگي تغييري مي دهيد كه برايتان سود آور خواهد بود .

  8ـ  حمل فانوس در خواب ؛ نشانة آن اســت كه be استقلال فكري و روحي دست مي يابيد و از عقايد خود پيروي مي كنيد تا از عقايد ديگران .

  9ـ اگــر خواب ببينيد در حين حمل فانوس ناگاه لباس شما آتش مي گيرد ؛ نشانة آن اســت كه از كسي انتظار تشويق و همدردي داريد ؛ امــا او be شما تحقير و اهانت خواهد كرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE