تعبیر خواب فال

 

 • تعبیر خواب فال
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب فال » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب فال

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند فال مي گرفت و فالش نيكو بود؛ دليل اســت بر دشمن ظفر يابد. اگــر فالش بد بود؛ تاويلش be خلاف اين است.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن فال گرفتن be خواب بر سه وجه است.

  اول: ظفر يافتن وپيروزي بر دشمن.

  دوم: be مراد رسيدن.

  سوم: روايي وبرآورده شدن حاجت.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر در خواب ببينيد ke کسي دارد براي شما فال مي گيرد be دوستي اعتماد مي کنيد ke دروغ مي گويد ... فال گرفتن بيشتر بستگي مي يابد be مطالبي ke مي شنويد ... اگــر کسي ke فال مي گيرد مطالب خوب بگويد خوب اســت و اگــر بد بگويد بد اســت ... اگــر در خواب ديديد ke قهوه خورديد و بعد ba فنجان فال شما ra گرفتند تعبيري ke در آغاز گفته شــد تشديد مي گردد ؛ زيرا قهوه خودش تلخ کامي اســت ... be زبان ديگر دروغي ke از آن دوست مي شنويد غم و اندوه براي شما مي آورد ... اگــر ديديد ديگري فال مي گيرد و شما نگاه مي کنيد شاهد يک کار زشت خواهيد شــد و شايد يک گناه ... همين تعبير اســت اگــر ببينيد ديگري براي ديگري فال مي گيرد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  فال بين : زندگي توام ba خوشبختي

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد كسي فال شما ra مي گيرد ؛ علامت آن اســت كه براي انــجـام كاري دشوار تأمل مي كنيد ؛ بايد ba احتياط دست be اين كار بزنيد .

  2ـ اگــر دختري خواب ببيند برايش فال مي گيرند ؛ نشانة آن اســت كه نمي تواند be موقعيت شغلي و اجتماعي يكي از خواستگاران خود پي ببرد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد ba فالگيري نامزد شده ايد ؛ علامت آن اســت كه اگــر be خود متكي نباشيد ؛ فقر شريك زندگي زناشويي شما مي شــود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE