تعبیر خواب غسل کردن

 

 • تعبیر خواب غسل کردن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب غسل کردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب غسل کردن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كه در آب رود يا در آب دريا غسل كرد؛ دليل بر درستكاري و ديانت او باشد و غمش زايل شود. اگــر اين خواب ra بيمار بيند؛ دليل اســت شفا يابد. اگــر وام دار بود بگذارد؛ اگــر بنده اي بيند خلاصي يابد. اگــر بيند كه be اب گرم غسل كرد و بعد از آن دست و رو ra شست؛ دليل كه دو نيكي بكند.

   

  جابر مغربي گويد :

  اگر در خواب بيند كه خود ra از جنابت بشست؛ دليل اســت كه كارش تمام شود.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  ديدن غسل كردن؛ دليل بر پاكي دين بود و هــر زياده و نقصان كه در شستن جنابت بيند؛ دليل بر پاكي دين او است.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  غسل be معني شستن اســت ke در فارسي ba دو فعل معين be کار مي رود. غسل کردن be معني خود شويي اســت و غسل دادن be معني شستن ديگري. اين هــر دو در تعبير فرق مي کند. روي هم رفته شستن اگــر be منظور پاک کردن و پاک شدن و تطهير باشد در خواب هاي ما خوب اســت و تعبير بد ندارد چــه خودمان ra بشوييم و چــه ديگران را. اگــر در خواب ببينيم ke درون آب بسيار غسل مي کنيم از غم و اندوه مي رهيم و از گرفتاري هاي دست و پاگير نجات مي يابيم. مثلا در آب رودخانه؛ استخر؛ يا دريا و درياچه ke درون آنها بتوانيم غوطه بخوريم و غوص کنيم. اين خواب ra اگــر متهمي ببيند از او رفع اتهام مي شــود و اگــر محکومي ببيند اززندان خلاص مي گردد و اگــر بيماري ببيند از بيماري شفا مي يابد ولي در اين ميان سه شرط وجود دارد. نيت؛ حرارت آب و مقدار آن. چـنـانـچه در آب دريا غوطه بخوريد ke مثلا ساعت مچي خويش ra ke گم شده پيدا کنيد شامل غسل کردن نمي شود. غسل در صورتي اســت ke نيت خود شويي باشد براي نظافت. همين طور آب بايد سرد باشد چــون تعبير آب گرم فرق مي کــنــد ke در زير مي نويسيم. سوم مقدار آب اســت ke اگــر اندک باشد و نتوانيم در آن غوطه بخوريم باز هم تعبيري ديگر پيدا مي کند. اگــر در خواب ببينيد ke ديگري ra مي شوييد خدمتي در جهت او انــجـام مي دهيد ke موجب سکون و آرامش آن شخص مي شود. اگــر آب اندک و قليل يا تيره و کدر باشد غم و گرفتاري اســت همين طور اگــر آب گرم باشد؛ غسل be ترتيبي ke گفتيم داراي تعبير فوق نمي شود.

   

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن غسل کردن از زحمت راحت بايد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE