تعبیر خواب غرق شدن

 

 • تعبیر خواب غرق شدن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب غرق شدن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب غرق شدن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر درخواب بيند در دريا غرق شد و بمرد، دليل كه پادشاه او را هلاك كند.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دليل كه كار دنيا كه به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزيند. اگر بيند ملكي يا چهارپائي از ا و غرق شد، دليل كه از كاري فرو ماند و عاقبت رهائي يابد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است.

  اول: مال بسيار.

  دوم: بخت واقبال دركارها.

  سوم: صحبت وهمنشيني با مردم بي مذهب.

  چهارم: منفعت.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  غرق شدن

  در حال غرق شدن : اتفاق بزرگ

  غرق شدن : يک خوشبختي بزرگ را از دست ميدهيد ، يا ازدواجي بد خواهيد داشت

  شاهد غرق شدن کسي بودن : سود

  غرق شدن در دريا : بدبختي که به دست خود موجب شده ايم

  در آب غرق شدن : غم بزرگ

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن غرق دريا نعمت بود

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگر خواب ببينيد غرق مي شويد ، علامت آن است كه زيان مالي خواهيد ديد . اما اگر در حين غرق شدن به گونه اي خود را نجات دهيد ، نشانة آن است كه از مقام كنوني خود به شهرت و ثروت دست خواهيد يافت .

  2ـ اگر خواب ببينيد ديگران غرق مي شوند ، و شما براي نجات آنها مي شتابيد ، علامت آن است كه به دوست خود كمك مي كنيد تا به مقام درخوري دست يابد .

  3ـ اگر زني خواب ببيند شوهرش در آبها غرق مي شود ، علامت آن است كه از مرگ كسي عزادار خواهد شد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE