تعبیر خواب غايط

 

 • تعبیر خواب غايط
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب غايط » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب غايط

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  غايط؛ يا مدفوع انسان چيزي اســت ke در خواب ها بسيار ديده مي شــود و غالب مراجعه کنندگان be معبران در اين باره سئوال مي کـنـنـد و اهل تعبير نيز فراوان در اين باره حرف زده و نوشته اند. اين شهرت دارد ke مي گويند غايط در خواب پول اســت و be خصوص پول نقد. اين تا حدودي مي تواند درست باشد چــون ديدن آن در خواب خوب اســت امــا پول نيست. ابن سيرين نگاشته ke ديدن غايط در خواب رهايي از غم و رنج اســت و مجلسي رحمه الله عليه معتقد اســت ديدن غايط در خواب خوب اســت چــون بيننده خواب از هــمــه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود. در نفايس الفنون و عرايس العيون مي خوانيم ke غايط مالي اســت ke ظن حرام بودن آن وجود دارد. غايط کردن از غم رها شدن است. اين گمان ke غايط در خواب پول مي باشد زياد است. آنها ke در خانواده ها be طور سنتي خواب تعبير مي کـنـنـد غايط ra پول مي دانند و شهرت پول بودن آن از همين جا ريشه گرفته و جالب اين ke آن ra پول و مال شمرده اند. ديدن غايط در خواب پول و مال نيست رهايي از غم و رنج و اندوه اســت و چــون پول يکي از عوامل تخفيف دهنده آلام ماست تعبير پول ra be غايط نسبت داده اند. ضمنا اگــر غم و رنج؛ از بي پولي باشد رهايي از آن ba پول ميسر اســت ke مي تواند غايط در اين جا پول باشد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE