تعبیر خواب غاليه

 

 • تعبیر خواب غاليه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب غاليه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب غاليه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن غاليه be خواب؛ دليل ادب و ناموري بود. اگــر بيند غاليه بر كسي ماليد؛ دليل كه آن كس از او ادب و فرهنگ آموزد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  ديدن غاليه be خواب؛دليل حج بود و بعضي گويند؛ دليل بر مالي بود كه از مهتري be وي رسد. اگــر در خواب بيند كه غاليه داشت. دليل كه از زني يا از بزرگان be وي منفعت رسد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن غاليه در خواب؛ بر پنج وجه است. اول: ادب و فرهنگ. دوم: ثناوآفرين. سوم: حج اسلام. چهارم: مال و خواسته. پنجم: خير و منفعت.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE