تعبیر خواب غار

 

 • تعبیر خواب غار
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب غار » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب غار

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند در غار رفت و در آنجا مقيم شد؛ دليل كه از دنيا برود. اگــر بيند در غار رفت و بيرون آمد؛ دليل كه be كاري سخت گرفتار شود. اگــر بيند در غار رفت و آن غار روشن شد؛ دليل كه او ra در زندان كنند. اگــر غار ra تنگ و تاريك بديد؛ دليل كه محبوس و هلاك شود.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن غار در خواب خوب نيست و از آن بدتر ورود در غار اســت و از آن هم بدتر وارد شدن اســت و بيرون نيامدن. چنان چــه در خواب مشاهده کنيد be غار بزرگي رسيديد؛ در جريان فعاليت هاي روزانه زندگي خويش be مخمصه بر مي خوريد و گره اي کور در زندگيتان be وجود مي آيد و مشکلي سر راهتان قرار مي گيرد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد مهتاب بر دهانة غاري افتاده اســت ؛ نشانة آن اســت كه دچار سردرگمي خواهيد شــد و در كار be خاطر رقبا ؛ پيشرفت قابل توجه اي نخواهيد كرد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد در غاري هستيد ؛ دلالت بر آن دارد كه احتمال دارد از وابستگان و عزيزان خود دور شويد .

  3ـ اگــر زني خواب ببيند ba همسر خود در غار قدم مي زند ؛ نشانة آن اســت كه be دام عشق آدمي نادرست مي افتد و be خاطر از دست دادن دوستانِ وفادار ؛ عذاب مي كشد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE