تعبیر خواب عود

 

 • تعبیر خواب عود
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب عود » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب عود

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن عود ؛ دليل بر مردي لطيف و خوبروي است. اگــر بيند عود ra در زير خود دود كرد؛ دليل كه از مردم راحت يابد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر درخواب بيند كه عود خام داشت؛ دليل كه از پادشاه عطا يابد؛ هــر چند كه عود در خواب بيشتر بيند؛ منفعت بيشتر باشد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن عود در خواب بر چهار وجه است.

  اول: مردي خوبرو و خوش سخن.

  دوم: پادشاه بزرگ پارسا.

  سوم: ثنا و مدح و آفرين.

  چهارم: مال و منفعت.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  عود دود کردن در خواب خوب است. اگــر فــقــط بوي عود ra استشمام کنيد حکم عطريات ra دارد و اگــر عود ra ببينيد نشان مصاحبي اســت شفيق و خوب روي و خوش سيما ke بهجت و سرور مي بخشد و مصاحبتش مغتنم است. چوب عود خير و برکت اســت و نعمت و خوشي و خوبي و ديدنش در خواب تعبير چوب معمولي ra ندارد. اگــر ببينيد چوب عود مي سوزانيد نيکي و خيرات مي کنيد اگــر ببينيد ديگري چوب عود مي سوزاند و شما عطر آن ra مي شنويد ديگري خيرات مي کــنــد و سود آن عايد شما مي گردد. اگــر مقداري عود ديديد ke در خواب خريده ايد و be خانه مي بريد ba شخصي خوش سيما و خوب روي معاشر خواهيد شد. be هــر حال ديدن عود در خواب بد نيست و بوي آن حکم عطر ra دارد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE