تعبیر خواب عنّاب

 

 • تعبیر خواب عنّاب
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب عنّاب » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب عنّاب

   

  ديدن عناب be خواب مال است. اگــر بيند عناب be كسي داد؛ دليل كه راحت be وي رساند. اگــر بيند عناب داشت و ميخورد؛ دليل كه be قدر آن مال يابد.

   

  جابر مغربي گويد :

  اگر در خواب بيند عناب ra از درخت جمع كرد؛ دليل كه مال be قدر آن حاصل كند.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن عناب در خواب نيکو اســت و تعبير آن روا شدن حاجات بيننده خواب است. اگــر ببينيد ke عناب مي خوريد البته be نيت شفا حاجتتان روا مي شود. اگــر بيننده خواب ببيند ke عناب از درخت مي چيند سود مي برد و پيروزي حاصل مي کــنــد و اگــر ببينيد عناب be ديگري مي دهيد be پايمردي موجب گشايش کار ديگران مي شويد. عناب بايد سرخ باشد و در خواب اگــر آن ra سرخ ببينيد تعبير بالا ra دارد. عناب be رنگ هاي ديگر مطلوب نيست. ابن سيرين نوشته عناب مال اســت ke بيننده خواب حاصل مي کــنــد از جابر مغربي نقل اســت ke جمع کردن عناب از درخت جمع کردن و گردآوردن مال اســت و دادن عناب be ديگري رسانيدن راحت be گيرنده عناب است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE