تعبیر خواب عنقا

 

 • تعبیر خواب عنقا
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب عنقا » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب عنقا

   

  نوعي اســت از نواها چــون چنگ.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند عنقا مي زد؛ دليل كه be باطل و سخن دروغ و محال رضا دهد. اگــر بيند عنقا شكست يا ضايع شد؛ دليل كه از دروغ توبه كند.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  عنقا نيز يک مرغ افسانه اي و از کلمات مهجور زبان فارسي است. تعبير عنقا تعبير سيمرغ اســت ke در حرف ـ س ـ آمده اســت و بيشتر نشان بلند پروازي و بلندي طبع و والائي است. چـنـانـچه عنقا در خواب ببينيد ke در خانه شماست يا بر بام شما نشسته بسيار نيکو اســت و خواب شما مي گويد شان و رفعت مقام مي يابيد و شاخص مي شويد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE