تعبیر خواب عقيق

 

 • تعبیر خواب عقيق
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب عقيق » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب عقيق

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر درخواب بيند عقيق داشت؛ دليل كه از بزرگي منفعت يابد. اگــر بيند عقيق از وي ضايع گرديد؛ تاويلش be خلاف اين است. اگــر بيند عقيق be خروار داشت؛ دليل كه be قدر آن مال يابد.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  عقيق از سنگ هاي عبادي است. در اسلام عقيق ra منهاي سنگ هاي جوهري تاييد کرده اند و همراه داشتن آن ra نيکو دانسته اند. be همين علت و ba توجه be برداشتي ke نسبت be عقيق داريم ديدن اين سنگ در خواب بد نيست. چـنـانـچه در خواب ببينيد عقيقي دارد ke روي آن آيه اي از قرآن يا دعايي نوشته شده اســت براي بيننده چنين خوابي خير و خوشي پيش مي آيد و کارش گشاده و روزيش فراخ مي گردد. اگــر در خواب ببينيد انگشتري از عقيق داريد ke قبلا آن ra نداشته ايد موردي پيش مي آيد ke خوشحال مي شويد. اگــر اين انگشتري ra در خواب کسي be شما بدهد خدمتي از جانب او در جهت شما انــجـام مي گيرد ke سود بخش است. اگــر در خواب شما be کسي انگشتري عقيق بدهيد خدمتي براي او انــجـام مي دهيد. اگــر عقيق و نگين خالي بدهيد راهنمايي مفيدي مي کنيد. اگــر ببينيد عقيقي داشته ايد ke گم شده مالي ra از دست مي دهيد يا فرصتي خوب و مناسب از شما فوت مي شود.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  عقيق: هديه

  يافتن عقيق : خوشبختي غير منتظره

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن عقيق در خواب ؛ نشان دهندة آن اســت كه در كارهاي خود پيشرفتي كم بها خواهيد كرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE