تعبیر خواب عقل

 

 • تعبیر خواب عقل
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب عقل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب عقل

   

  اگر درخواب بيند كه عقل او be صورت آدمي بود؛ چنان كه گويد: من عقلِ توأم؛ و بيننده داند كه عقل اوست؛ دليل اســت كه او ra ba پسر پادشاه صحبت افتد و از وي منفعت يابد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر درخواب عقل خود ra چنين بيند كه گفته شد؛ دليل كه توانگر گردد و عز وجاه يابد.

  حضرت دانيال گويد :

  اگر در خواب عقل و جان خود ra be صورت آدمي بيند و be تحقيق داند كه ايشانند و ايشان نيز گويند كه ما عقل و جان توايم دولت و بخت و اقبال مساعد او گرداند.

  جابر مغربي گويد :

  ديدن عقل و جان؛ دليل برمادر و پدر باشد. اگــر زنده باشند. اگــر غايب باشند؛ دليل كه ايشان ra باز بيند. اگــر ايشان مرده باشند؛ دليل كه دعا و صدقات او be ايشان رسيده بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن عقل در خواب بر چهار وجه است.

  اول: بخت و دولت وکامراني.

  دوم: مادر و پدر.

  سوم: پادشاه و فرزند او.

  چهارم: مال فراوان.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد انساني عاقل و هوشمند هستيد ؛ علامت آن اســت كه شجاعانه در مقابل سختيهاي زندگي ايستادگي خواهيد كرد و زندگاني فارغ و آسوده اي براي خود مهيا خواهيد ساخت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد فردي نادان و غيرمعقول هستيد ؛ علامت آن اســت كه استعدادهاي شما be هدر خواهد رفت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE