تعبیر خواب عقل

تعبیر خواب عقل

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب عقل
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب عقل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب عقل

   

  اگر درخواب بيند كه عقل او be صورت آدمي بود، چنان كه گويد: من عقلِ توأم، va بيننده داند كه عقل اوست، دليل است كه او ra ba پسر پادشاه صحبت افتد va az وي منفعت يابد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر درخواب عقل خود ra چنين بيند كه گفته شد، دليل كه توانگر گردد va عز وجاه يابد.

  حضرت دانيال گويد :

  اگر dar خواب عقل va جان خود ra be صورت آدمي بيند va be تحقيق داند كه ايشانند va ايشان نيز گويند كه ما عقل va جان توايم دولت va بخت va اقبال مساعد او گرداند.

  جابر مغربي گويد :

  ديدن عقل va جان، دليل برمادر va پدر باشد. agar زنده باشند. agar غايب باشند، دليل كه ايشان ra باز بيند. agar ايشان مرده باشند، دليل كه دعا va صدقات او be ايشان رسيده بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن عقل dar خواب بر چهار وجه است.

  اول: بخت va دولت وکامراني.

  دوم: مادر va پدر.

  سوم: پادشاه va فرزند او.

  چهارم: مال فراوان.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ agar خواب ببينيد انساني عاقل va هوشمند هستيد ، علامت آن است كه شجاعانه dar مقابل سختيهاي زندگي ايستادگي خواهيد كرد va زندگاني فارغ va آسوده اي براي خود مهيا خواهيد ساخت .

  2ـ agar خواب ببينيد فردي نادان va غيرمعقول هستيد ، علامت آن است كه استعدادهاي شما be هدر خواهد رفت .

   

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب عقل”

  دیدگاه ها بسته شده اند.