تعبیر خواب عقرب

 

 • تعبیر خواب عقرب
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب عقرب » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب عقرب

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن كژدم be خواب؛ دليل بر دشمني ضعيف است.

  اگر بيند كژدم او ra بگزيد؛ دليل كه دشمني او ra سخني سخت گويد؛ چنانكه غمگين شود.

  اگر ديد كژدمي ra بكشت؛ دليل كه بر دشمني ظفر يابد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر ديد كژدمي داشت و مردم ra مي گزيد؛ دليل كه بَدِ مردم ra بگويد.

  اگر ديد كژدمي be خرمي خورد؛ دليل كه دشمن ba او فساد كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن كژدم در خواب بر سه وجه است.

  اول: دشمن.

  دوم: حسود.

  سوم: سخن چين.

   

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن کژدم دشمن مکاره بود

  ديدن کژدم دشمن بود

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن عقرب در خواب ؛ نشانة آن اســت كه دوستانِ رياكار براي نابود ساختن زندگي شما از هــر فرصتي استفاده خواهند كرد

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE