تعبیر خواب عقاب

 

 • تعبیر خواب عقاب
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب عقاب » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب عقاب

   

  حضرت دانيال گويد :

  عقاب درخواب؛ پادشاه قوي و ba هيبت و ستمگر بود؛ چنانكه هــمــه كس از او بترسد. اگــر بيند عقاب ra فراگرفت يا شخصي بدو داد و آن فرمانبر و مطيع او بود؛ دليل كه در نزد پادشاه خاص و مقرب شود. اگــر ديد عقاب او ra برگرفت و بر هوا برد؛ دليل كه be فرمان پادشاه سفري نمايد و در آن بزرگي و ناموري يابد.

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر ديد عقاب be كوچه فرود آمد؛ دليل كه پادشاه در آن كوچه فرود آيد. اگــر بيند كه مردم آن كوچه عقاب بكشتند؛ دليل كه پادشاه مملكت معزول شــود يا هلاك شود. اگــر بيند عقاب وي ra بگرفت؛ دليل كه در پناه پادشاه شود. اگــر بيند عقاب از دهان چيزي درآورد و بدو داد؛ دليل كه بقدر آن چيز از پادشاه عطا يابد. اگــر بيند عقاب از دست او بپريد و رشته يا چيزي ديگر در دست او بماند؛ دليل كه پادشاه بر وي خشم گيرد و او ra از خود دور گرداند و چيزي از مال بستاند.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه از عقاب شكار همي گرفت؛ دليل كه مال و خزانه پادشاه در تصرف او درآيد. اگــر بيند عقاب وي ra be منقار يا be چنگال بِزَد؛ دليل كه او ra از پادشاه جنگ و خصومت بود. اگــر بيند عقاب بخورد يا پر او ra بكند؛ دليل كه be قدر آن از پادشاه مال و نعمت يابد. اگــر بيند كه عقاب بر سر و روي وي نشسته بود؛ دليل كه وي ra پسري آيد و پادشاه شود.

   

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  عقاب در خواب دو وجه است. اول: پادشاه ظالم و ستمگر و خونخوار. دوم: عالم بي ديانت و حيلتي بود. و بعضي گفته اند: اگــر كسي بيند عقاب داشت؛ دليل كه عمر او دراز بود.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  عقاب

  درحال پرواز : آرزوهاي شما بر آورده خواهند شد

  شليک کردن be آن : از دست دادن چيزي

  در يک قفس مشکلات خانوادگي

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد عقابي بالاي سر شما پرواز مي كند ؛ نشانة آن اســت كه براي رسيدن be آرزوهاي بزرگ خود be سختي مي كوشيد و عاقبت be آرزوهاي خود دست مي يابيد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد عقابي بر قلة كوهي دوردست فرود مي آيد ؛ علامت آن اســت كه be بالاترين مقام ممكن در كشور دست خواهيد يافت .

  3ـ ديدن جوجه هاي عقاب در آشيانه ؛ علامت معاشرت ba مردمي والامقام و همچنين كسب ثروت و استفاده از سخنهاي عاقلانة دوستان خود اســت .

  4ـ اگــر خواب ببينيد عقابي شكار كرده ايد ؛ دلالت بر آن دارد كه be بزرگترين آرزوهاي خود خواهيد رسيد و بر دشمنان خود فاتح خواهيد شــد و ثروت بي كراني بدست مي آوريد .

  5ـ اگــر خواب ببينيد گوشت عقاب مي خوريد ؛ نشانة داشتن اراده اي قوي اســت كه تا دم مرگ هم وجود شما ra ترك نمي كند ... شما be زودي صاحب ثروتي كلان خواهيد شــد .

  6ـ ديدن عقاب مرده در خواب ؛ نشانة آن اســت كه be زودي مقام وثروتي كه داريد از چنگتان در مي آورند .

  7ـ اگــر خواب ببينيد be پشت عقابي سوار شده ايد ؛ نشانة آن اســت كه براي كسب دانش و ثروت طي مسافرتي طولاني be سرزميني ناشناخته مي رويد و be هدف خود دست مي يابيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE