تعبیر خواب عطسه کردن

 

 • تعبیر خواب عطسه کردن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب عطسه کردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب عطسه کردن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر در خواب بيند كه عطسه كرد و الحمدلله گفت؛ دليل اســت كه از بزرگي حاجتش روا شود. اگــر بيننده خواب بيمار بود؛ دليل كه محتاج be طبيب نباشد. اگــر بيند كه سه نوبت عطسه داد نيك بود. اگــر بيند كه عطسه بسيار داد؛ دليل كه مرادش be دشواري برآيد.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه چــون عطسه داد از بيني او خون روان گرديد؛ دليل اســت كه در حق او؛ سخني زشت گويند و اگــر بيند كه چــون عطسه داد؛ جنبنده از بيني او بيرون آمد؛ دليل اســت كه حق تعالي او ra فرزندي دهد.

   

  جابر مغربي گويد :

  ديدن عطسه دادن در خواب؛ دليل بر مالي اســت كه آسان بدست آيد.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  عطسه در بيداري واکنش يک تحريک عصبي اســت در مخاط بيني ولي در خواب نيز مي تواندهم اين تحريک باشدو هم يک روياي صرف. گاه اتفاق مي افتد ke در حالت خواب جريان هواي سرد بيني شما ra تحريک مي کــنــد و ناگهان عطسه مي زنيد. واقعا عطسه مي زنيد امــا صبح عطسه زدن ra be ياد نمي آوريد و فــقــط مي گوئيد ديشب در خواب ديدم ke عطسه کردم. اين هيچ تعبيري ندارد. امــا اگــر در خواب ببينيد عطسه مي زنيد و عطسه شما مقدمه و موخره اي هم دارد داراي تعبير مي شود. فرضا شما عطسه مي زنيد و بنا بر عقيده اي ke داريم be شما مي گويد(صبر آمد. نرو) اين رويا داراي تعبير مي شود. يا مثلا مي خواهيد کاري بکنيد يکي عطسه مي زند؛ کسي مي گويد صبر آمد و دوباره همان شخص مي گويد جهد آمد حالا برو عطسه در خواب رفع حاجت است. اگــر ببينيد يکي دو عطسه کرديدحاجتتان روا مي شــود ولي معبران نوشته اند عطسه زياد و مکرر در خواب خوب نيست. کار بيننده خواب سخت و دشوار مي گردد و مردم درباره او سخن مي گويند. be هــر حال ديدن عطسه زدن در خواب بد نيست. رفع نياز است. ابن سيرين مي گويد اگــر بيننده خواب يک عطسه زد و خدا ra سپاس گــفــت خوب است. اگــر دو عطسه زد محتاج طبيب مي شــود و اگــر سه عطسه زد باز هم خوب اســت و عطسه زيادخوب نيست. معبران ديگر نيز عقايدي در همين زمينه دارند و من چــون عطسه ra صرفا يک واکنش فيزيکي مي دانم معتقد be تعبير خاصي براي آن نيستم.

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ عطسه كردن در خواب ؛ نشانة آن اســت كه be سرعت از خبرهايي مطلع مي شويد ؛ و نقشه هايتان ra تغيير مي دهيد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد ديگران عطسه مي كنند ؛ نشانة آن اســت كه ملاقات ba برخي از مردم برايتان ملال آور خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE