تعبیر خواب عطار

 

 • تعبیر خواب عطار
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب عطار » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب عطار

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  در گذشته عطار کسي بود ke دارو مي فروخت و اين اشخاص غالبا خودشان هم طبابت مي کــردنــد و بيمار مي پذيرفتند. اين دسته از مردم ra حشاش نيز مي گفتند. فرق حشاش ba عطار در اين بود ke اولي خودش گياهان داروئي ra در کوه و دشت مي يافت و جمع مي کــرد و دومي گياهان جمع آوري شده ra از او مي گرفت و ba گرفتن عصاره آن ها و خشک کردن و در هم آميختن be دارو مبدل ميکرد و be بيماران مي داد. be هــر حال کلمه عطار در زبان فارسي محاوره امروز آن معني ra نمي رساند و عطار کسي اســت ke ضمن فروختن ادويه و گياهان داروئي مواد غدائي خشک نيز مي فروشد. پــس تعابير و تاويلاتي ke در مورد عطار در کتب تعبير نوشته شده ba عطار امروزي قابل انطباق نيست. ba شناختي ke امروز از عطار داريم در خواب هاي ما کسي اســت ke مي تواند be نياز ها پاسخ بگويد. اگــر در خواب ببينيم يکي از آشنايان ما عطار شده اســت او توانائي جواب گوئي be نيازهاي ما ra خواهد داشت. و مي تواند دستگير و کمک باشد. اگــر ببينيم ke be يک عطاري مراجعه کرده ايم be کمک و ياري محتاج خواهيم شــد و کسي هست ke مي تواند be ما کمک کند. اگــر ببينيم ke خودمان عطار شده ايم ما اين توانائي ra مي يابيم ke پاسخ گوي نيازهاي ديگران باشيم .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE