تعبیر خواب عصا

 

 • تعبیر خواب عصا
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب عصا » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب عصا

   

  ابراهیم كرماني گويد :

  اگر بيند كه عصا در دست داشت و دراز شد؛ دليل اســت كه be مراد رسد. اگــر ديد كه عصاي او كوتاه شد؛ دليل نامرادي است.

   

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن عصا be خواب بر سه وجه است. اول: پادشاه. دوم: مردي بزرگ. سوم: قوت دركارها

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  عصا هم کمک و ياوري از جانب ديگران اســت و هم توانائي و قدرت در انــجـام کارها از جهت خود بيننده خواب. چنان چــه در خواب ببينيد عصائي در دست داريد يا be شما کمک مي شــود يا خودتان توانائي انــجـام کارهائي ra در پيش داريد ba قدرت کامل مي يابيد. اگــر در خواب ببينيد عصائي داشته ايد و آن ra گم کرده ايد خوب نيست.و اگــر عصائي بيابيد ke قبلا نداشته ايد فرصت خوبي be دستتان مي افتد ke غير منتظره اســت و چنان چــه آن عصا مرصع و ba شکوه باشد بخت بيدار اســت ke be شما روي مي آورد. اگــر در خواب ببينيد ke کسي عصاي شما ra دزديده be شما خيانت مي شود. داشتن دو عصا نيز در خواب خوب نيست چــون گوياي ترديد و سرگرداني است.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  عصا – چوبدستي – : زجر و عذاب

  عصاي جادويي : شما ba اتفاقات عجيب و غريب روبرو خواهيد شد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن عصا در خواب ؛ علامت آن اســت كه ba بي دقتي قراردادي ra امضاء مي كنيد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد هنگام پياده روي از عصا استفاده مي كنيد ؛ علامت آن اســت كه تحت تسلط حرفهاي ديگران زندگي خود ra اداره خواهيد كرد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد از عصايي تعريف مي كنيد ؛ علامت آن اســت كه منافع خود ra be دست ديگران مي سپاريد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE