تعبیر خواب عريان

 

 • تعبیر خواب عريان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب عريان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب عريان

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر be خواب ديد برهنه اســت و از مردم شرم دارد. دليل كه حج طلب كند. اگــر بيننده خواب مردي مستور بود؛ گناهش عفو گردد. اگــر صالح نباشد؛ دليلش بد بود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر خود ra برهنه ديد و در طلب دنيا بود؛ دليل بر غم و اندوه است. اگــر بيند ازاري بر ميان بسته؛ دليل كه در طاعت و عبادت مجتهد شود.

  جابر مغربي گويد :

  برهنگي در خواب. محنت و رسوائي است. امــا اگــر عورت ra پوشيده بيند؛ مرد صالح ra نيكو بود و فاسق ra بد بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: برهنگي در خواب؛ مرد صالح ra خير و نيكي اســت و مرد مفسد ra بدي و رسوائي است.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  برهنگي در خواب آشکار شدن مکنونات قلبي بيننده خواب است. چـنـانـچه کسي در خواب خويشتن ra برهنه ببيند مردم او ra همان طور ke هست خواهند شناخت. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل اســت ke برهنگي در خواب مرد صالح ra خير و نيکي اســت و مرد مفسد و فاسق ra بدي و رسوائي. زياد اتفاق مي افتد ke در خواب be صورت برهنگي ظاهر مي شود. اگــر خود ra در خواب برهنه ديديم ولي عورت ما پوشيده بود از چيزي مي ترسيم ke فاش شدن آن رسوائي نمي آورد. اگــر برهنه بوديم و لباس پوشيديم از گزندي در امان مي مانيم. اگــر در حال برهنگي کسي be ما لباس پوشانيد يا خودمان لباس بپوشيم be استعانت کسي از رسوائي و فضاحت نجات مي يابيم. ديدن بدن برهنه ديگران آگاهي از شخصيت نهاني ديگران است. لخت شدن اين ra مي گويد ke خودمان کاري مي کنيم تا سر زبان ها بيافتيم و ديگران درباره ما حرف بزنند و احيانا بد بگويند.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن خود ra برهنه در ميان مردم  با حرمت گردد

  ديدن برهنه بودن غمهاي او زايل شــود و be مراد برسد

  برهنگي توانگر گردد

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE