تعبیر خواب عروس

 

 • تعبیر خواب عروس
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب عروس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب عروس

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر دختري خواب ببيند عروس شده اســت ؛ نشانة آن اســت كه بزودي ارثي be او مي رسد .

  2ـ اگــر دختري خواب ببيند از آراستن عروسي خشنود اســت ؛ دلالت بر آن دارد كه آرزوهاي او برآورده خواهد شــد .

  3ـ اگــر دختري خواب ببيند عروس شده اســت و غمگين و ناراحت اســت ؛ علامت آن اســت كه انتظارات او برآورده نخواهد شــد .

  4ـ اگــر در خواب عروسي ra ببوسيد ؛ علامت آن اســت كه ba دوستان خود آشتي مي كنيد .

  5ـ اگــر در خواب عروس ؛ ديگران ra ببوسد ؛ علامت آن اســت كه دوستاني فراوان خواهيد يافت .

  6ـ اگــر در خواب عروسي شما ra ببوسد ؛ علامت آن اســت كه نامزد شما ثروت كلاني be ارث خواهد برد .

  7ـ اگــر در خواب عروسي نگران و ناراحت ra ببوسيد ؛ نشانة آن اســت كه از موفقيت خود و دوستانتان خوشنود مي شويد .

  8ـ اگــر دختري خواب ببيند عروس شده اســت و ba نامزد خود وجه اشتراكي ندارد ؛ نشانة آن اســت كه حوادثي نامطلوب ؛ خوشيهاي او ra پايمال مي كند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE