تعبیر خواب عدس

 

 • تعبیر خواب عدس
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب عدس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب عدس

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن عدس در خواب نيكو است؛ زيرا كه ابراهيم خليل آن ra دوست داشتي.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  ديدن عدس در خواب؛ دليل مال اســت از قِبَل زنان be درد دل.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن عدس در خواب خوب اســت چــون خير و نيکي و نعمت و روزي است. اگــر در خواب ببينيد عدس مي خريد يا کسي be شما مي دهد مالي حلال از طريق درست تحصيل مي کنيد ke براي شما خوب است. عدس در خواب هاي ما خوب اســت و ديدنش در خواب مبارک است. ديدن عدس پلو در خواب خوب اســت زيرا هم عدس خوب اســت و هم برنج پخته نعمت و مال تعبير شده است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن عدس در خواب ؛ علامت آن اســت كه در محيطهاي نامطلوب زندگاني خواهيد كرد و دچار مشاجرات و اختلافات ba ديگران خواهيد شــد ... اگــر دختري چنين خوابي ببيند ؛ نشانة آن اســت كه پندي پدرانه باعث مي شــود او راه خود ra be درستي در زندگي پيدا كند.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE