تعبیر خواب ظلم

 

 • تعبیر خواب ظلم
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ظلم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ظلم

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند بر وي ظلم رفت؛ دليل كه بر ظلم كننده نصرت يابد اگــر بيند او بر كسي ظلم نمود؛ دليل كه مظلوم بر ظالم ظفر يابد. اگــر ديد پادشاه بر وي ظلم كرد؛ دليل كه از پادشاه مضرت يابد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند مظلوم بود و كسي بر وي ظلم نكرده بود؛ دليل كه او ظالم باشد. اگــر خواجه بيند كه بر بنده ظلم كرد؛ دليل كه آن بنده از آن خواجه در زحمت اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE