تعبیر خواب ظلمات

 

 • تعبیر خواب ظلمات
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ظلمات » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ظلمات

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر be خواب بيند كه در ظلمات بود؛ ناگاه be روشني آمد؛ دليل كه راه دين بر وي گشاده شود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر be خواب بيند كه از ظلمات بيرون آمده و باز در ظلمات رفت؛ دليل گمراهي است.

  جابر مغربي گويد :

  ظلمات؛ دليل غم اســت اگــر بيند در دياري ظلمات ظاهر شد؛ دليل كه در آن ديار اندوه ظاهر گردد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن ظلمات در خواب بر پنج وجه است.

  اول: فكروانديشه.

  دوم: تحيروسرگرداني.

  سوم: فروبستن كارها (بسته شدن کارها).

  چهارم: بدعت.

  پنجم: ضلالت و گمراهي.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE