تعبیر خواب طيلسان

 

 • تعبیر خواب طيلسان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب طيلسان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب طيلسان

   

  طيلسان : ردائي ke قاضيان و خطيبان و عربها بر دوش اندازند .

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن طيلسان؛ دليل جاه و بزرگي است. اگــر بيند كه طيلسان پاكيزه داشت؛ دليل اســت كه ba خلق سخاوت كند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه طيلسان او بسوخت؛ دليل كه از او عزيزي بميرد. اگــر بيند كه طيلسان او جون طيلسان پادشاه شد؛ دليل مصيبت بود.

  حضرت دانيال گويد :

  ديدن طيلسان be خواب؛ دليل امانت اســت و قوت دين. اگــر بيند كه طيلسان پاكيزه داشت؛ دليل كه ديدنش قوت بود و توفيق يابد در امانت گذاردن. اگــر طيلسان چركين بيند؛ تاويل be خلاف اين اســت و ديدن طيلسان؛ دليل فرزند است. اگــر طيلسان خود ra سفيد بيند؛ دليل بر فرزند مصلح كند. اگــر سرخ بيند؛ دليل كه فرزندش معاشر بود. اگــر سياه بود و بيننده عالم است؛ فرزند او قاضي يا خطيب گردد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن طيلسان در خواب بر ده وجه است.

  اول: عز و مرتبه (عزت و سربلندي).

  دوم: جاه و منزلت.

  سوم: ولايت وفرمان روائي.

  چهارم: فرزند.

  پنجم: دولت وکامراني.

  ششم: بزرگي و بزرگواري.

  هفتم: مال.

  هشتم: علم.

  نهم: دين.

  دهم: شمشير.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE