تعبیر خواب طلبکار

 

 • تعبیر خواب طلبکار
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب طلبکار » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب طلبکار

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  طلبکار در خواب يا حريف اســت يا رقيب؛ يا خصم و دشمن. اگــر واقعا بدهکار باشيد و در خواب طلبکار خود يا هــر طلبکار بيگانه يا هرکسي ke be اسم طلبکار ببينيد تعبير ندارد چرا ke دنباله انديشه هاي شماست و خوابتان واکنش تشويشي اســت ke در زمينه بدهي خويش داريد. امــا اگــر واقعا بدهکار نباشيد و در خواب ببينيد کسي be نام طلبکار be شما مراجعه کرده؛ يا حريف اســت يا رقيب و يا دشمن ke تفاوت و شدت و ضعف نسبت be وضع و موقعيت خودتان ke بيننده رويا هستيد فرق مي کند. تشخيص اين ke طلبکار کدام يک از اين سه مي تواند باشد ba خود بيننده خواب اســت ولي be هــر حال از اين سه حال خارج نيست. چانچه در خواب ببينيد طلبکاري داريد ke از او مخفي مي شويد و مي گريزيد رقيب يا دشمني ديده be شما دارد و خطري از جانب او تهديدتان مي کــنــد ke البته اين خطر مرگبار نيست. بزرگ نيست. اگــر ديديد طلبکاري شما ra ملاقات کــرد و مطالبه اي نموده و سر و صدا راه انداخت ba کسي ke يکديگر ra دوست نداريد برخوردي خشن خواهيد داشت. اگــر ديديد خودتان از کسي طلب داريد و be دنبالش مي گرديد نسبت be شخصي دين اخلاقي داريد يا تکليفي be عهده شماست ke انــجـام نداده ايد و خودتان هم مي دانيد ليکن در ذاکره خويش گم کرده ايد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE