تعبیر خواب طلا

 

 • تعبیر خواب طلا
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب طلا » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب طلا

   

  محمدبن سيرين گويد :

  زر در خواب؛ مردان ra غرامت و غم و اندوه اســت و زنان ra نيكو و پسنديده بود. اگــر بيند كه زر ببافت يا كسي be او داد؛ دليل بود كه مالش ضايع گردد؛ يا تاواني بر وي افتد؛ يا كسي بر وي خشم گيرد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر كسي درخواب بيند زرو يا سيم مي گداخت؛ دليل اســت كه بر زبان مردم افتد. اگــر بيند كه زر be خروار be خانه برد؛ دليل كه مال بسيار يابد. اگــر بيند كه زر همي خورد؛ دليل اســت كه be قدر آن مال بر عيال هزينه كند.

  جابر مغربي گويد :

  زر be خواب؛ مردان ra بد بود و زنان راخوب. اگــر بيند كه زر و سيم be يك جا جمع بود؛ دليل اســت كه عز و جاه يابد. اگركان سيم بيند؛ دليل بود كه دختري مهتر be زني گيرد؛ لكن اندوهگين شود. اگــر بيند ba زرگري نشسته و ba او معامله مي كرد؛ دليل كه او ra ba مردي دروغگو سر و كار افتد.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  هر ke زردر خواب بيند کار دنيا بر وي نظام گيرد

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن طلا در خواب براي مردان رنج و اندوه اســت و براي زنان نيکو است. اگــر مردي در خواب ببيند ke مقداري طلا يافته يا در جيب و کيف خويش دارد be مقدار حجمي آن طلا ( نه be ارزش آن ) مالش از بين مي رود و زيان مي بيند. نوشته اند اگــر کسي در خواب ببيند طلا يافته و جسمي زرين پيدا کرده مجبور be پرداخت ديه مي شــود يا تاوان مي دهد.نفايس الفنون تصريح مي کــنــد ke اگــر بيننده خواب ببيند طلا مي ريزد دليل آفت و هلاکاست و اگــر ببيند طلا be امانت مي دهد آن کس ke امانت مي گيرد be او خيانت مي کــنــد طلا شنيدن سخن مکروه است. مرحوم مجلسي نوشته اگــر کسي سکه طلا be خواب ببيند ke be او مي دهند be رياست مي رسد و چـنـانـچه ببيند گم کرده از بيماري شفا مي يابد. ابن سيرين مي گويد اگــر کسي ديد ke زر مي گدازد بر زبان مردم مي افتد اگــر ببيند ke طلا be خانه مي برد مال مي يابد و ثروتمند مي شود. اگــر ببيند طلا مي خورد مال خويش ra هزينه مي کــنــد يا هدر مي دهد. هــر جنسي و جسمي ke از طلا ساخته شده باشد براي مردان خوب نيست و در خواب زنان نيکو است. اگــر کسي در خواب زرگري ببيند ba مردي دروغ گو و لاف زن بر خورد مي کند.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  طلا : دوست داشتن چيزهاي بي ارزش

  يافتن آن : دريافت ارث

  جستجوي آن در دل خاک : خوشبختي be ناگهان be شما روي خواهد کرد

  پرداختن چيزي ba طلا : ba دوستانتان بگو مگو خواهيد داشت

  آن ra آب کردن : آسايش مادي

  دزديدن آن : خبرهاي بد

  طلا گذاشتن بر روي خود : افزايش احتياط ضرري ندارد

  گم کردن : be شما خيانت خواهد شد

  طلا هديه گرفتن : شرمساري

  اشيا طلايي : ضواهر فريبنده اند

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد طلا معامله مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه در هــر كاري موفق خواهيد شــد .

  2ـ اگــر دختري خواب ببيند كسي be او زيورآلاتي از طلا هديه مي كند ؛ نشانة آن اســت كه ba مردي ثروتمند ازدواج خواهد كرد .

  3ـ پيدا كردن طلا در خواب ؛ نشانة آن اســت كه در كسب افتخار و ثروت ba توانايي پيروز خواهيد شــد .

  4ـ اگــر در خواب طلا گم كنيد ؛ علامت آن اســت كه در اثر سهل انگاري بهترين فرصت ra در زندگي خود از دست مي دهيد .

  5ـ يافتن رگه اي طلا در خواب ؛ علامت آن اســت كه be شهرتي پر دردسر دست خواهيد يافت .

  6ـ اگــر خواب ببينيد تصميم داريد در معدن طلا كار كنيد ؛ نشانة آن اســت كه مي كوشيد از حقوق ديگران دفاع كنيد ... بايد مراقب باشيد رسوايي در محيط خانوادگي راه نيابد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE