تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب طلا
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب طلا » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب طلا

   

  محمدبن سيرين گويد :

  زر در خواب؛ مردان را غرامت و غم و اندوه اســت و زنان را نيكو و پسنديده بود. اگــر بيند كه زر ببافت يا كسي بــه او داد؛ دليل بود كه مالش ضايع گردد؛ يا تاواني بر وي افتد؛ يا كسي بر وي خشم گيرد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر كسي درخواب بيند زرو يا سيم مي گداخت؛ دليل اســت كه بر زبان مردم افتد. اگــر بيند كه زر بــه خروار بــه خانه برد؛ دليل كه مال بسيار يابد. اگــر بيند كه زر همي خورد؛ دليل اســت كه بــه قدر آن مال بر عيال هزينه كند.

  جابر مغربي گويد :

  زر بــه خواب؛ مردان را بد بود و زنان راخوب. اگــر بيند كه زر و سيم بــه يك جا جمع بود؛ دليل اســت كه عز و جاه يابد. اگركان سيم بيند؛ دليل بود كه دختري مهتر بــه زني گيرد؛ لكن اندوهگين شود. اگــر بيند بــا زرگري نشسته و بــا او معامله مي كرد؛ دليل كه او را بــا مردي دروغگو سر و كار افتد.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  هر کــه زردر خواب بيند کار دنيا بر وي نظام گيرد

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن طلا در خواب براي مردان رنج و اندوه اســت و براي زنان نيکو است. اگــر مردي در خواب ببيند کــه مقداري طلا يافته يا در جيب و کيف خويش دارد بــه مقدار حجمي آن طلا ( نه بــه ارزش آن ) مالش از بين مي رود و زيان مي بيند. نوشته اند اگــر کسي در خواب ببيند طلا يافته و جسمي زرين پيدا کرده مجبور بــه پرداخت ديه مي شــود يا تاوان مي دهد.نفايس الفنون تصريح مي کــنــد کــه اگــر بيننده خواب ببيند طلا مي ريزد دليل آفت و هلاکاست و اگــر ببيند طلا بــه امانت مي دهد آن کس کــه امانت مي گيرد بــه او خيانت مي کــنــد طلا شنيدن سخن مکروه است. مرحوم مجلسي نوشته اگــر کسي سکه طلا بــه خواب ببيند کــه بــه او مي دهند بــه رياست مي رسد و چـنـانـچه ببيند گم کرده از بيماري شفا مي يابد. ابن سيرين مي گويد اگــر کسي ديد کــه زر مي گدازد بر زبان مردم مي افتد اگــر ببيند کــه طلا بــه خانه مي برد مال مي يابد و ثروتمند مي شود. اگــر ببيند طلا مي خورد مال خويش را هزينه مي کــنــد يا هدر مي دهد. هــر جنسي و جسمي کــه از طلا ساخته شده باشد براي مردان خوب نيست و در خواب زنان نيکو است. اگــر کسي در خواب زرگري ببيند بــا مردي دروغ گو و لاف زن بر خورد مي کند.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  طلا : دوست داشتن چيزهاي بي ارزش

  يافتن آن : دريافت ارث

  جستجوي آن در دل خاک : خوشبختي بــه ناگهان بــه شما روي خواهد کرد

  پرداختن چيزي بــا طلا : بــا دوستانتان بگو مگو خواهيد داشت

  آن را آب کردن : آسايش مادي

  دزديدن آن : خبرهاي بد

  طلا گذاشتن بر روي خود : افزايش احتياط ضرري ندارد

  گم کردن : بــه شما خيانت خواهد شد

  طلا هديه گرفتن : شرمساري

  اشيا طلايي : ضواهر فريبنده اند

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد طلا معامله مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه در هــر كاري موفق خواهيد شــد .

  2ـ اگــر دختري خواب ببيند كسي بــه او زيورآلاتي از طلا هديه مي كند ؛ نشانة آن اســت كه بــا مردي ثروتمند ازدواج خواهد كرد .

  3ـ پيدا كردن طلا در خواب ؛ نشانة آن اســت كه در كسب افتخار و ثروت بــا توانايي پيروز خواهيد شــد .

  4ـ اگــر در خواب طلا گم كنيد ؛ علامت آن اســت كه در اثر سهل انگاري بهترين فرصت را در زندگي خود از دست مي دهيد .

  5ـ يافتن رگه اي طلا در خواب ؛ علامت آن اســت كه بــه شهرتي پر دردسر دست خواهيد يافت .

  6ـ اگــر خواب ببينيد تصميم داريد در معدن طلا كار كنيد ؛ نشانة آن اســت كه مي كوشيد از حقوق ديگران دفاع كنيد ... بايد مراقب باشيد رسوايي در محيط خانوادگي راه نيابد .

   

  برچسب‌ها, , , , , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب طلا”

  دیدگاه ها بسته شده اند.