تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا

مجموعه: تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب طلا
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب طلا » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب طلا

   

  محمدبن سيرين گويد :

  زر در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نيكو و پسنديده بود. اگر بيند كه زر ببافت يا كسي به او داد، دليل بود كه مالش ضايع گردد، يا تاواني بر وي افتد، يا كسي بر وي خشم گيرد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر كسي درخواب بيند زرو يا سيم مي گداخت، دليل است كه بر زبان مردم افتد. اگر بيند كه زر به خروار به خانه برد، دليل كه مال بسيار يابد. اگر بيند كه زر همي خورد، دليل است كه به قدر آن مال بر عيال هزينه كند.

  جابر مغربي گويد :

  زر به خواب، مردان را بد بود و زنان راخوب. اگر بيند كه زر و سيم به يك جا جمع بود، دليل است كه عز و جاه يابد. اگركان سيم بيند، دليل بود كه دختري مهتر به زني گيرد، لكن اندوهگين شود. اگر بيند با زرگري نشسته و با او معامله مي كرد، دليل كه او را با مردي دروغگو سر و كار افتد.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  هر که زردر خواب بيند کار دنيا بر وي نظام گيرد

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن طلا در خواب براي مردان رنج و اندوه است و براي زنان نيکو است. اگر مردي در خواب ببيند که مقداري طلا يافته يا در جيب و کيف خويش دارد به مقدار حجمي آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بين مي رود و زيان مي بيند. نوشته اند اگر کسي در خواب ببيند طلا يافته و جسمي زرين پيدا کرده مجبور به پرداخت ديه مي شود يا تاوان مي دهد.نفايس الفنون تصريح مي کند که اگر بيننده خواب ببيند طلا مي ريزد دليل آفت و هلاکاست و اگر ببيند طلا به امانت مي دهد آن کس که امانت مي گيرد به او خيانت مي کند طلا شنيدن سخن مکروه است. مرحوم مجلسي نوشته اگر کسي سکه طلا به خواب ببيند که به او مي دهند به رياست مي رسد و چنانچه ببيند گم کرده از بيماري شفا مي يابد. ابن سيرين مي گويد اگر کسي ديد که زر مي گدازد بر زبان مردم مي افتد اگر ببيند که طلا به خانه مي برد مال مي يابد و ثروتمند مي شود. اگر ببيند طلا مي خورد مال خويش را هزينه مي کند يا هدر مي دهد. هر جنسي و جسمي که از طلا ساخته شده باشد براي مردان خوب نيست و در خواب زنان نيکو است. اگر کسي در خواب زرگري ببيند با مردي دروغ گو و لاف زن بر خورد مي کند.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  طلا : دوست داشتن چيزهاي بي ارزش

  يافتن آن : دريافت ارث

  جستجوي آن در دل خاک : خوشبختي به ناگهان به شما روي خواهد کرد

  پرداختن چيزي با طلا : با دوستانتان بگو مگو خواهيد داشت

  آن را آب کردن : آسايش مادي

  دزديدن آن : خبرهاي بد

  طلا گذاشتن بر روي خود : افزايش احتياط ضرري ندارد

  گم کردن : به شما خيانت خواهد شد

  طلا هديه گرفتن : شرمساري

  اشيا طلايي : ضواهر فريبنده اند

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگر خواب ببينيد طلا معامله مي كنيد ، نشانة آن است كه در هر كاري موفق خواهيد شد .

  2ـ اگر دختري خواب ببيند كسي به او زيورآلاتي از طلا هديه مي كند ، نشانة آن است كه با مردي ثروتمند ازدواج خواهد كرد .

  3ـ پيدا كردن طلا در خواب ، نشانة آن است كه در كسب افتخار و ثروت با توانايي پيروز خواهيد شد .

  4ـ اگر در خواب طلا گم كنيد ، علامت آن است كه در اثر سهل انگاري بهترين فرصت را در زندگي خود از دست مي دهيد .

  5ـ يافتن رگه اي طلا در خواب ، علامت آن است كه به شهرتي پر دردسر دست خواهيد يافت .

  6ـ اگر خواب ببينيد تصميم داريد در معدن طلا كار كنيد ، نشانة آن است كه مي كوشيد از حقوق ديگران دفاع كنيد . بايد مراقب باشيد رسوايي در محيط خانوادگي راه نيابد .

   

  برچسب‌ها, , , , , , , , , ,

   

  کلمات کلیدی : اگر ديدن زر طلا ـ هر ( ) « تعبیر » ، آب آسايش آفت آن آنلي ابراهيم ابن اثر احتياط ادامه ارث جستجوي ارزش ارزش يافتن از ازدواج است افتخار افتد افتد افتد، افزايش السلام الفنون امانت اند اند اندوه اندوهگين انگاري او اويتنهاو اي اگر اگركان با باشد باشيد بايد ببافت ببيند ببينيد بد بد طلا بر براي برای برد برد، بسيار به بهترين بود بود، بي بيتون بيماري بين بيند بيند، بيننده بگو تاوان تاواني تصريح تصميم تعبیر تهراني توانايي ثروت ثروتمند جا جابر جاه جسمي جمع جنسي جيب حجمي حقوق خانه خانوادگي خاک خبرهاي خروار خشم خواب خواب، خواهد خواهيد خوب خود خورد خورد، خوشبختي خويش خيانت داد، دارد داريد داشت آن داشتن دختري در درخواب دردسر دروغ دروغگو دريافت دست دفاع دل دليل دنيا دهد دهدنفايس دهند دهيد دوست دوستانتان ديد ديه ديگران را راخوب راه رسد رسوايي رنج رود روي رياست ريزد رگه زبان زر زردر زرو زرين زرگري زن زنان زندگي زني زيان زيورآلاتي ساخته سخن سر سهل سيرين سيم سکه شد شد طلا شده شرمساري اشيا شفا شما شنيدن شهرتي شود ضايع ضرري ضواهر طلا طلا طلايي عز علامت عليه عيال غرامت غم فرصت فرمائید فريبنده قدر كار كاري كرد كرد، كردن كرماني كسب كسي كند كند كنيد كه كوشيد لاف لكن لوک مادي دزديدن مال مالش مجبور مجلسي محمدبن محيط مراجعه مراقب مرحوم مردان مردم مردي مشاهده مطلب مطيعي معامله معدن مغربي مقدار مقداري منوچهر مهتر موفق مى‏ مي مکروه مگو ناگهان نبي ندارد گم نشانة نشسته نظام نه نوشته نيابد نيست نيكو نيکو هدر هديه هر هزينه هلاکاست همي و وي يا يابد يافت يافتن يافته يك يوسف پر پرداخت پسنديده پيدا پيروز چنانچه چيزهاي چيزي کار کرد پرداختن کردن کرده کس کسي کند کند که کيف گداخت، گدازد گذاشتن گردد، گرفتن گم گو گويد گيرد گيرد گيرد، …

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب طلا”

  دیدگاه ها بسته شده اند.